РОБОТА З АУТЕНТИЧНИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЯК МЕТОД ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ

  • Ю.В. Причина
  • Г.О. Руденко
Ключові слова: аутентичні тексти, аутентичні економічні джерела, комунікативні компетенції, іноземна мова, студенти економічних спеціальностей

Анотація

У роботі розглядається проблема застосування аутентичних текстів для студентів економічних спеціальностей із метою вдосконалення комунікативних компетенцій у немовних ВНЗ. Аналізується сутність поняття «аутентичний текст», проводиться теоретичний аналіз ролі аутентичних текстів з економіки під час навчання студентів-економістів іноземних мов, визначається їх вплив на поліпшення та вдосконалення комунікативних компетенцій студентів. Автори наводять приклади аутентичних текстів економічного профілю, що можуть застосовуватися викладачами з метою поліпшення комунікативних
компетенцій у студентів немовних вищих навчальних закладів.

Посилання

1. Аксёнова Н.В., Шепетовский Д.В. Использование электронного ресурса Википедии в обучении чтению на начальном этапе в неязыковом ВУЗе / Н.В. Аксёнова, Д.В. Шепетовский // Молодой ученый. – 2014. – № 1 (60). – С. 465–468.
2. Барышников И.В. Параметры обучения межкультурной коммуникации / И.В. Барышников // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 2. – С. 28–35.
3. Изаренков Д.И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов / Д.И. Изаренков// Русский язык за рубежом. – 1990.– № 4. – С. 54–60.
4. Лобанова Е.Ю., Тумакова Н.А. Аутентичность текста на занятии по иностранному языку / Е.Ю. Лобанова, Н.А. Тумакова // Молодой ученый. – 2015. –
№ 10. – С. 1201–1203.
5. Носонович Е.В., Мильруд Р.П. Параметры аутентичного учебного текста / Е.В. Носонович, Р.П. Мильруд // Иностранный язык в школе. – 1999. – № 1. –
C. 11–18.
6. Носонович Е.В., Мильруд Р.П. Критерии содержательной аутентичности учебного текста / Е.В. Носонович, Р.П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 2. – С. 6–12.
7. Прокопова О.П. Мовленнєво-комунікативна компетентність як одна із складових професійного становлення фахівця / О.П. Прокопова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова наук. ред.) та ін.]. –2010. – Вип. 16: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – С. 54–57.
8. Аутентичный [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vslovare.ru/slovo/jekonomicheskiij-slovar/autentichnjyij/52020.
9. The Financial Times [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ft.com/
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
147-150
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ