Приклад оформлення статті

Приклад оформлення статті

УДК 37.014.623

 3. Теорія і практика виховання

Передумови використання інтернет-ресурсів в якості засобів духовно-морального виховання студентів

Лаппо Вікторія Володимирівна,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
lappovv@ukr.net
orcid.org/___________

Анотація українською мовою.
Обсяг: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів.
Структура анотації: МетаМетодиРезультати та Висновки.
Ключові слова: 5–10 слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

Prerequisites of use internet resources as a means of spiritual and moral education of students

Lappo Viktoriia Volodymyrivna,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Pedagogy and Psychology
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
lappovv@ukr.net
orcid.org/___________

Анотація англійською мовою.
Обсяг: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів.
Структура анотації: Purpose, Methods, Results, Conclusions.
Key words: 5–10 слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву cтатті.

Вступ (вказується новизна теми та актуальність наукових рішень).
1. Теоретичне обґрунтування проблеми
2. Методологія та методи
3. Результати та дискусії
Висновки (розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку).


                                                                                   ЛІТЕРАТУРА:
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Академія, (2009). 376 с.

                                                                                  REFERENCES:
1. Batsevych F. S. (2009). Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky [Basics of communicative linguistics]. Kyiv: Akademiia, 376 p.