Вимоги до оформлення статей

Загальні вимоги

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:

 1. Вказується мовою статті:
 • назва;
 • прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше трьох осіб);
 • посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), електронна адреса;
 • код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
 • анотація та ключові слова.

Обсяг анотації: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). Обов’язковою є така структура анотації: МетаМетодиРезультати та Висновки. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 1. Вказується англійською мовою:
 • назва;
 • прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше трьох осіб);
 • посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), електронна адреса;
 • код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
 • анотація та ключові слова.

Обсяг анотації англійською мовою: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). Обов’язковою є така структура анотації: Purpose, Methods, Results, Conclusions. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 1. Текст статті:

Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку представлення дослідженого матеріалу.

Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Вимоги до оформлення тексту рукопису

 1. Папір формату А4. Поля з усіх сторін – 20 мм; шрифт – 14; інтервал між рядками – 1,5.
 2. Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 3. References оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), рік публікації, назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт, курсив), через тире назва джерела (переклад англійською мовою), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:
 4. Doktorovych M.O. (2010). Nepovna simia: Osoblyvosti roboty sotsialnoho pedahoha [An Incomplete Family: Features of a Social Pedagogue]. Kyiv: Shkilnyi Svit [in Ukrainian].
 5. Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.
 6. Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia.
 7. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски. Обсяг статті – 12–20 стор. (8-10 сторінок основного тексту без урахування списку літератури та анотацій).

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:

Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках відповідно до прикладу:

Найбільш прогнозовано відчувають вплив родинної депривації діти, які виховуються поза родиною. На відміну від дітей-сиріт, категорія, яка не входять в сферу впливу родинної депривації – діти з повних функціональних сімей. Умовно кажучи, між двома цими полюсами знаходяться діти з родин трудових мігрантів (Петренко, 2002).

Одним із наслідків відсутності батьків є викривлення та затримка розвитку уявлень про свою майбутню родину. Несформованість сімейних уявлень означає психологічну неготовність до створення сім’ї, що в свою чергу, призведе до багатьох негативних наслідків у подружніх та батьківсько-дитячих відносин у майбутньому (Педагогічна психологія, 2009).

Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Петренко, 2002: 25–27).

Теоретичний аналіз не має обмежуватися посиланнями на авторів, які вивчали порушене питання. Він повинен містити стисле узагальнення отриманих ними даних із виділенням напрямів, тенденцій, підходів до пізнання проблеми. Не допускається перелічення прізвищ науковців! Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Оcтанні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм із подальшою інтерпретацією.

Більша частина джерел має відображати сучасний стан наукових досліджень (5  останніх років). Дозволяється не більше 20% самопосилань на кожного із співавторів.

У статті обов’язково мають бути посилання на іншомовні джерела (мінімум 20%).

Заборона використання наукових праць країни-окупанта:
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Рукописи, що не відповідають вимогам, редакція не реєструє й не розглядає з метою публікації.