Вимоги до оформлення статей

Загальні вимоги

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:

 1. Вказується мовою статті:
 • назва;
 • прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
 • посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), електронна адреса;
 • код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
 • анотація та ключові слова.

Обсяг анотації: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). Обов’язковою є така структура анотації: МетаМетодиРезультати та Висновки. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 1. Вказується англійською мовою:
 • назва;
 • прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
 • посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), електронна адреса;
 • код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
 • анотація та ключові слова.

Обсяг анотації англійською мовою: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). Обов’язковою є така структура анотації: Purpose, Methods, Results, Conclusions. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 1. Текст статті:

Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку представлення дослідженого матеріалу.

Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Вимоги до оформлення тексту рукопису

 1. Папір формату А4. Поля з усіх сторін – 20 мм; шрифт – 14; інтервал між рядками – 1,5.
 2. Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 3. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт, курсив), через тире назва джерела (переклад англійською мовою), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:
 4. Doktorovych M.O. (2010). Nepovna simia: Osoblyvosti roboty sotsialnoho pedahoha [An Incomplete Family: Features of a Social Pedagogue]. Kyiv: Shkilnyi Svit [in Ukrainian].
 5. Dymnova T.I. (1998). Zavisimost kharakteristik supruzheskoy semi ot roditelskoy [The dependence of the characteristics of the marital family on the parent]. Voprosy psikhologii – Psychology issues, 2, 46-56 [in Russian].
 6. Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.
 7. Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.
 8. Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd.