РОБОТА В ПІДГРУПАХ ІЗ МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • І.С. Руднєва
  • О.В. Рибакова
Ключові слова: іноземна мова, колективна робота, комунікативна компетенція, підгрупа

Анотація

У статті розглядається специфіка колективної роботи в підгрупах, її ефективність і відповідність вимогам навчально-освітнього процесу. Робота в підгрупах може здійснюватися в межах двох варіацій, техніки та методи роботи класифікуються за багатьма параметрами. Організація процесу колективної роботи має шість етапів і враховує значні переваги як для студента, так і для викладача в рамках підвищення комунікативної компетенції та когнітивних фонових знань студентів.

Посилання

1. Алещанова И.В. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов технического вуза / И.В. Алещанова, Н.А. Фролова // Современные проблемы науки и образования. – 2010. – № 4 – С. 87–90.
2. Короткий термінологічний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://subject.com.ua/psychology/psyho_pedagog/131.html.
3. Литвинко Ф.М. Коммуникативная компетенция как методическое понятие / Ф.М. Литвинко // Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования: сб. науч. ст. – Мн., 2009. – № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/26147.
4. Плужник И.Л. Формирование межкультурной компетенции студентов гуманитарного профиля в процессе профессиональной підготовки : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. пед. наук : 13.00.01 «общая педагогика, история педагогики и образования» / И.Л. Плужник. – Тюмень, 2003. – 29 с.
5. Пристай Г.В. Особливості навчання іноземних мов в умовах співпраці / Г.В. Пристай // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2014. – №. 77. – С. 102–105.
6. Серняк О.М. Использование коллективных форм организации обучения в процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла в высшем учебном заведении / О.М. Серняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: педагогіка. – 2011. – № 2. – С. 141–147.
7. Словник української мови. – Том 6. – 1975. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/s/pidghrupa.
8. Соловьева Н.Г. Влияние коллективной работы на изучение иностранного языка / Н.Г. Соловьева // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2010. – № 3. – С. 53–56.
9. El-Hage F. Travail en sous-groupes / F. El-Hage // Manuel de pédagogie universitaire. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mpu.usj.edu.lb/ressources/manuel_de_pedagogie_universitaire_V1/manuel_de_pedagogie_universitaire_V2.pdf.
10. Johnson D.W. Cooperative Learning: Improving University Instruction By Basing Practice On Validated Theory / D.W. Johnson, R.T. Johnson, K. Smith // Journal on Excellence in University Teaching. – 2013. – P. 1–26.
11. Peeters L. Méthodes pour enseigner et apprendre en groupe / L. Peeters. – Bruxelles : De Boeck. – 2005. – 172 p.
12. Roger T. An Overview of Cooperative Learning / T. Roger, D.W. Johnson. – 2002. – P. 1–11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://digsys.upc.es/ed/general/Gasteiz/docs_ac/Johnson_Overview_of_Cooperative_Learning.pdf.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
150-153
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ