СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПРИЙОМИ КОРЕКЦІЇ ДИСГРАФІЧНИХ ПОМИЛОК ПИСЬМА

  • С.В. Стрілецька
Ключові слова: труднощі в навчанні, дисграфія, дисграфічні помилки, педагогічні прийоми корекції

Анотація

У статті порушується питання навчання англійського письма учнів з дисграфією. Автором висвітлено сучасні педагогічні прийоми корекції як першочергове завданням у виправленні порушень письма.

Посилання

1. Бартєнєва Л.І. Підготовка дітей із загальним недорозвиненням мовлення старшого дошкільного віку до оволодіння орфографією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.03, «Корекційна педагогіка» / Л.І. Бартєнєва. – К., 2000. – 18 с.
2. Безруких М.М. Обучение письму: кн. для учителя / М.М. Безруких. – М. : Просвещение, 1997. – 112 с.
3. Довідник вчителя з англійської мови / упоряд. Т. Михайленко, І. Берегова. – К. : Ред. Загальнопед. газ., 2004. – 128 с.
4. Данілавічютє Є.А. Порушення письма в учнів IIIV класів з ДЦП та шляхи їх корекції : дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Є.А. Данілавічютє. – К., 1997. – 238 с.
5. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / А.А. Колупаєва. – Київ, 2007. – 46 с.
6. Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма у детей: учебно-метод. пособие / А.Н. Корнев. – СПб. : Изд. «М и М», 1997. – 286 с. – (Серия «Психология детства»).
7. Литвин С.В. Навчання писемного спілкування учнів старшої загальноосвітньої школи / С.В. Литвин, Н.К. Скляренко. – Вип. 3. – К. : Ленвіт, 2001. – 48 с. –
(Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).
8. Логопедія. Підручник / [М.К. Шеремет, В.В. Тарасун, С.Ю. Конопляста та ін.] ; за ред. М.К. Шеремет. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с.
9. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития письма / Л.Г. Парамонова. – СПб. : Дельта, 1998. – 208 с.
10. Пічугіна Т.В. Педагогічна корекція дисграфії у слабозорих молодших школярів: дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Т.В. Пічугіна. – К., 2001. – 200 с.
11. Положення про логопедичні пункти системи освіти : Наказ № 135 від 13.05.93 р. Міністерства освіти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
www.logopedia.nm.ru.
12. Cavey D.W. Dysgraphia: Why Johnny Can’t Write: A handbook for Teachers and Parents / Diane Walton Cavey. – [the 3-d edition]. – An International Publisher
PRO-ED, 2000. – 83 p.
13. Richards R.G. The Boy Who hated Write. Understanding Dysgraphia / R.G. Richards, E.I. Ricards. – RET Centre Riverside, CA, 2000. – 83 p.
14. Richards R.G. The Writing Dilemma: Understanding Dysgraphia / Regina G. Richards. – RET Centre Press, 1998. – 64 p.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
159-163
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ