ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ

  • С.М. Стадніченко
Ключові слова: профільне навчання, мислення, пам’ять, увага, методичні прийоми

Анотація

У статті розглядаються психолого-педагогічні аспекти профільного навчання при вивченні фізики у загальноосвітніх навчальних закладах, запропоновані різні методичні прийоми з використанням відповідних психічних, емоційно-вольових та інтелектуальнопізнавальних процесів.

Посилання

1. Грановская Р.М. Элементы практической психологии / Р.М. Грановская. – С.-Пб.: Речь, 2003. – 655 с.
2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б.Эльконин. – М.: Педагогика, 1989. – 560 с.
3. Изюмова С.А. Индивидуально-типические особенности школьников с литературными и математическими способностями / С.А. Изюмова // Психологический журнал.– 1993. – Т. 14. – № 1. – С. 137 – 146.
4. Логинова Г.П. Психологические аспекты профильного обучения / Г.П. Логинова // Психологическая наука и образование. – 2003. – № 3. – С. 43–47.
5. Максименко С. Психологічний супровід профільного навчання. Теоретичні основи / С.Д. Максименко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 5. – С. 27-28.
6. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовки учителя: Учеб.-метод. пособие / И.В. Муштавинская. – С.-Пб.: КАРО, 2009. –144 с.
7. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования / С.Л.Рубинштейн. – М.: Издательство Академиии наук СССР, 1958. – 146 с.
8. Стадніченко С.М. Здійснення міжпредметних зв’язків за умови профілізації середньої школи / С.М. Стадніченко // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград, 2006. – Вип. 66. – Ч.2. – С. 71 – 76.
9. Стадніченко С.М. Перспективи зміни навчального процесу з фізики за умови профілізації школи / С.М. Стадніченко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу. – Кам’янець Подільський: К-ПДУ, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – Вип. 11. – С. 88 – 91.
10. Увага дитини / С. Максименко, Л. Терлецька, О. Главник // Психологічний інструментарій. – К.: Главник, 2004. – 112 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
151-156
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ