ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

  • О.А. Черченко
  • О.А. Горобець
  • В.Ф. Савченко
Ключові слова: інтерес, позаурочна робота, допрофільна підготовка учнів

Анотація

У статті розглядається проблема формування інтересу учнів до фізики як одного з аспектів допрофільної підготовки учнів основної школи. Засобом розв’язання проблеми пропонується належним чином організована позаурочна робота з фізики.

Посилання

1. Бібік Н. Проблема профільного навчання в педагогічній теорії та практиці /Профільне навчання. Теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами методичного семінару АПН України. – К., 2005. – С. 21-29.
2. Профільне навчання в старшій школі / Стратегія реформування освіти України. – К., 2003. – С. 57-81.
3. Цвірова Т.Д. Розвиток позашкільних закладів різних типів в Україні (1920 – 1941 рр.): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Цвірова Тамара Дмитрівна. – К., 2004. – 256 с.
4. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К.: “Либідь”, 1997. – 375 с.
5. Буйницька О.П. Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Буйницька Оксана Петрівна. – К., 2009. – 204 с.
6. Турышев И.К., Лукьянов Ю.И. Воспитание интереса к физике у учащихся восьмых классов при проведении опытов по механике. – Владимир, 1980. – 98 с.
7. Черченко О.А. Зміст позаурочної роботи з фізики в умовах синергетичного підходу до її організації / Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету. Серія педагогічна. – Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2009. – Вип. 15: Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. – С 328-331.
8. Лукашик В.І. Збірник задач і запитань з фізики: Навч. посібник для учнів 7-8 кл. серед. шк. – 3-е вид., перероб. – К.: Освіта, 1993. – 208 с.
9. Старощук В. Цікаві демонстрації з фізики. Частина ІІ. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 88 с.
10. Горев Л.А. Занимательные опыты по физике в 6-7 классах средней школы. Книга для учителя. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1985. – 175 с.
11. Померанцев Л.В. Своими руками. Практическое руководство по изготовлению самодельных приборов: Горьковское книжное издательство, 1953. – 273 с.
12. Коршак Є.В. та ін. Фізика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. – К.: Генеза, 2009. – 160 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
157-163
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ