ДОЗВІЛЛЄВІ ОРІЄНТИРИ СОЦІУМУ ТА ЇХ РЕГЛАМЕНТАЦІЯ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

  • Л.Я. Бірюк
  • С.Г. Пішун
Ключові слова: виховання, вільний час, дозвіллєвий простір, індустрія культури, людське буття, особистість, суспільство, тенденції дозвілля

Анотація

У статті дана спроба аналізу дозвілля, тих траєкторій, які в контексті соціально-культурної компетенції, спрямованої на його організацію з погляду виховання морально-етичних, духовних і соціально значущих орієнтирів особистості, сприяють максимально ефективній реалізації цього суспільного феномену

Посилання

1. Adorno T., Horkheimer M. Dialectic of Enlightenment / T. Adorno and. M Horkheimer. – London: Verso,1979. – 311 p.
2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Р. Арон. – М., 1993. – 364 с.
3. Вельдер Р. К вопросу о феномене подсознатель- ной агрессивности / Р. Вельдер // Общественные науки и современность. – 1993. – № 3–4. – С. 187–189.
4. Воловик А., Воловик В. Педагогіка дозвілля / А. Воловик, В. Воловик. – Харків, 1999. – 267 с.
5. Зязюн І. Емоційно-почуттєве в освітніх техно- логіях і педагогічній творчості // Єдність раціональ- ного та емоційно-почуттєвого в освітньо-виховних
системах: наук.-метод. зб. / [редкол.: І. Зязюн (голова), І. Прокопенко, Н. Ничкало та ін.] ; Ін-т педагогіки і пси- хології проф. освіти АПН України, Ін-т психології імені Г. Костюка АПН України. – X., 1996. – С. 9–12.
6. Резник Ю. Жизненные стратегии личности / Ю. Резник, Е. Смирнов. – М: Институт человека РАН, 2002. – 260 с.
7. Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер // Социоло- гические исследования. – 1991. – № 3. – С. 109–113.
8. Харрисон Л. Кто процветает? Как культур- ные ценности способствуют успеху в экономике и политике / Л. Харрисон. – М.: Новое издательство, 2008. – 282 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
15-20
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ