КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ КОЗАЦТВА – ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ШАНУВАЛЬНИКІВ КОЗАЦЬКОЇ ІСТОРІЇ

  • А.Л. Волошина
  • Л.Є. Сичевська
  • Л.Г. Олійник
Ключові слова: український козацький етнокультурний простір, Київська Академія Козацтва, «Козацька Світлиця», «Клуб козацького дозвілля»

Анотація

У статті розглянуто питання організації та функціонування українського козацького етнокультурного простору у проектах Київської Академії Козацтва – «Козацька Світлиця» та «Клуб козацького дозвілля». Визначено корисність і значущість українського козацького етнокультурного простору для життя та дозвілля наших сучасників.

Посилання

1. Мицик Ю.А. Як козаки воювали : Історичні розповіді про запорізьких козаків [Текст] / Ю.А. Мицик, С.М. Плохій, І.С. Стороженко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ: Січ; К.: МП «Пам᾿ятки України», 1991. – 302 с. : іл.
2. Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі [Текст] / О.М. Апанович . – К.: Либідь, 1993. – 288 с.: іл.
3. Волошина А.Л., Сичевська Л.Є. Творча діяльність Козацького Просвітницького центру [Текст] / А.Л. Волошина, Л.Є. Сичевська // Освіта та розвиток обдарованої особистості: щомісячний науково-методичний журнал. – 2016. – № 8 (51) серпень. – С. 28–30.
4. Волошина А.Л., Сичевська Л.Є, Олійник Л.Г. Козацька Світлиця як осередок науково-популярного знання про козацтво [Текст] / А.Л. Волошина, Л.Є. Сичевська, Л.Г. Олійник // Освіта та розвиток обдарованої особистості: щомісячний науково-методичний журнал. – 2016. – № 10 (53) жовтень. – С. 18–22.
5. Волошина А.Л., Сичевська Л.Є, Олійник Л.Г. «Клуб Козацького дозвілля» – просвітницький етнокультурний проект Київської Академії Козацтва [Текст] / А.Л. Волошина, Л.Є. Сичевська, Л.Г. Олійник // Освіта та розвиток обдарованої особистості: щомісячний науково-методичний журнал. – 2016. – № 11 (54) листопад. – С. 26–29.
6. Волошина А.Л., Олійник Л.Г. «Школа Берегині козацького роду» – етнокультурний проект популяризації козацької спадщини [Текст] / А.Л. Волошина,
Л.Г. Олійник // Освіта та розвиток обдарованої особистості: щомісячний науково-методичний журнал. – 2016. – № 12 (55) грудень. – С. 25–29.
7. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. 1 том / Д.І. Яворницький. – Львів: Видавництво «Світ»,1990. – 319 с.
8. Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых / Ю.Н. Кулюткин. – М., 1985. – 145 с.
9. Пірен М.І. Світоглядні основи української національної ідеї і сьогодення / М.І. Пірен // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук, праць
Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – 2001. – Т. III., Ч. 2. – С. 32–47.
10. Пірен М.І. Основи етнопсихології / М.І. Пірен. – Київ, 1996. – 464 с.
11. Волошина А.Л., Романчук Н.Л. Козацький просвітницький центр як сучасна модель соціальної допомоги [Текст] / А.Л. Волошина, Н.Л. Романчук // Освіта та розвиток обдарованої особистості: щомісячний науково-методичний журнал. – 2016. – № 9 (52) вересень. – С. 15–17.
12. Волошина А.Л., Сичевська Л.Є, Олійник Л.Г. Козацька Світлиця як осередок міжособистісного спілкування в українському етнокультурному просторі. [Текст] / А.Л. Волошина, Л.Є. Сичевська, Л.Г. Олійник // Освіта та розвиток обдарованої особистості: щомісячний науково-методичний журнал. – 2017. – № 1 (56) січень. – С. 25.
13. Сичевська Л.Є, Олійник Л.Г. Козак очима нашого сучасника [Текст] / Л.Є. Сичевська, Л.Г. Олійник // Освіта та розвиток обдарованої особистості: щомісячний науково-методичний журнал. – 2017. – № 2(57) лютий. – С. 26–28.
14. Сичевська Л.Є, Олійник Л.Г. Козацька спадщина як етнокультурний фундамент для сучасного виховання обдарованої особистості [Текст] / Л.Є. Сичевська, Л.Г. Олійник // Освіта та розвиток обдарованої особистості: щомісячний науково-методичний журнал. – 2017. – № 3 (58) березень. – С. 30–35.
15. Олійник Л.Г. Формування у молоді позитивного ставлення до козацтва, козацьких звичаїв та традицій [Текст] / Л.Г. Олійник // Освіта та розвиток обдарованої особистості: щомісячний науково-методичний журнал. – 2017. – № 4 (59) квітень. – С. 32–37.
16. Сичевська Л.Є, Олійник Л.Г. Козацька спадщина як чинник гармонійного розвитку особистості [Текст] / Л.Є. Сичевська, Л.Г. Олійник // Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи», квітень 2017. – С. 56–58.
17. Сичевська Л.Є. Міжособистісне спілкування в «Козацькій Світлиці» як чинник зародження прогресивних ідей [Текст] / Л.Є. Сичевська // Освіта та розвиток обдарованої особистості: щомісячний науково-методичний журнал. – 2017. – № 5 (60) травень. – С. 32–37.
18. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка / Н.Ф. Алефиренко. – М: Флинта: Наука, 2010. – 288 с.
19. Дулина Н.В. Социокультурное пространство: определение понятия [Текст] / Н.В. Дулина, О.В. Естрина // Человек. Культура. Общество. – Волгоград:
ВолгГТУ, 2007. – Вып. 5. – С. 8–16.
20. Колинько И.В. Социологические основы развития социокультурного пространства / И.В. Колинько. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://test23.ru/index.php?stat=1190032772.
21. Симбирцева Н.А. Культурное пространство как фактор формирования личности [Текст] / Н.А. Симбирцева // Человек в мире культуры: VI Колосницынские чтения: сб. материалов Всерос. науч. конф. молодых ученых с междунар. участием, г. Екатеринбурга, 16 апреля 2009 г. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2009.
22. Карпенко Л.А. Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с.
23. Овсянникова Е.А., Серебрякова А.А. Социальная психология / Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. – М.: Флинта, 2015. – 376 с.
24. Maslow A.H. Motivation and Personality (2nd ed.). – N.Y.: Harper & Row, 1970.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
21-26
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ