РЕАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИКИ

  • П.С. Атаманчук
  • С.А. Муравський
Ключові слова: науковий світогляд, міжпредметні зв’язки, професійна діяльність, компетентність, пізнавальний інтерес

Анотація

У статті розглянуто можливість використання міжпредметних зв’язків для формування наукового світогляду студентів-економістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Посилання

1. Атаманчук П.С. Збірник задач з фізики / П.С.Атаманчук, А.А.Криськов, В.В.Мендерецький; За ред. П.С.Атаманчука. – К.: Школяр, 1996. – 304 с.
2. Гончаренко С.У. Формування наукового світогляду учнів під час вивчення фізики. Посібник для вчителів. – К.: Рад. школа, 1990.
3. Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов / И.Д. Зверев. – М., 1977. – 215 с.
4. Иванов В.Г. – Физика и мировоззрение. – Л., 1975.
5. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. – К.: Грамота, 2005. – 448 с.
6. Марон А.Е., Марон Е.А. “Мир природы глазами физика”. – С.-Пб.,1994.
7. Міжпредметні зв’язки природничо-математичних і спеціальних дисциплін у підготовці вчителя фізики: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / С.М. Рибак; Вінниц. держ. пед. унт ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – 19 с. – укp.
8. Основы методики преподавания физики в средней школе / Под ред. А.В.Перышкина, В.Г.Разумовского, В.А.Фабриканта. – М.: “Просвещение”, 1984.
9. Сборник задач и вопросов по физике для средних специальных учебных заведений. Под общей редакцией Р.А.Гладковой. – М.: “Наука”, 1986.
10. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования. // Народное образование. – 2003. – №2. – С. 58-64.
11. Штофф В.А. – Введение в методологию научного познания. (Издательство Ленинградского университета, 1972).
12. Шарко В.Д. Збірник запитань і завдань з методики навчання фізики як елемент методичного забезпечення підготовки вчителя в системі вузівської і післядипломної освіти // Вісник Чернігівського держ. пед. ун–ту імені Т.Г.Шевченка. – Вип. 36. – Серія: Педагогічні науки: Зб. у 2–х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2006 – № 36. – Т. 2. – С. 80-87.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
209-213
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ