МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • О.О. Заболотська
Ключові слова: мовленнєва діяльність учителя, лінгводидактика, вербальне спілкування

Анотація

У статті розглянуто мовленнєву діяльність учителя з позицій лінгводидактики: її змістовий, формальний та психологічний бік, засоби реалізації під час вербального спілкування, її рецептивні та продуктивні види; зв’язок із психолінгвістикою та нейропсихологією.

Посилання

1. Біляєв О. М. Лінгвістичний аналіз мовлення вчителя // Українська мова і література в школі. – 1999. – №1. – С.39 – 41.
2. Богуш А. М. Лінгводидактичні засади мовленнєвого спілкування: Монографія. – Одеса, 2006. – 307 с.
3. Власенко В., Богдан М. Мовна культура мовлення майбутнього вчителя // Становлення особистості майбутнього вчителя. – Житомир, 1994. – С.38 – 52.
4. Войнова Ж.Е. Использование учебно-речевых ситуаций со страноведческой направленностью при обучении говорению студентов 2-го курса языкового факультета педагогического ВУЗа (на материале англ. языка): Дис. ... канд пед. наук: 13.00.02. – Петрозаводск, 1999. – 164 с.
5. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. – М.: Наука. – 1982. – 159с.
6. Зимняя И. А. Психология слушания и говорения: Дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.02. – М., 1973.
7. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: Просвещение, 1969. – 214 с.
8. Мова і культура / Вихованець І.Р. та ін. – К.: Наукова думка, 1986. – 184с.
9. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 240с.
10. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / Отв. ред. Е. В. Щорохова. – М.: Педагогика, 1973. – 423 с.
11. Сухомлинский В. А. Методика воспитания коллектива // Избр. произв.: В 5 т. – Киев, 1979. – Т.1. – С.425 – 668.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
213-220
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ