ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗАСОБАМИ ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА

  • І.С. Сідорова
Ключові слова: духовність, духовна культура, виховання, хорове мистецтво, хоровий спів, майбутні учителі музичного мистецтва

Анотація

У статті розглянуто вплив мистецтва на розвиток духовного світу особистості. Висвітлено погляди видатних педагогів минулого і сучасності про роль хорового мистецтва в розвитку духовної культури. Розкрито досвід формування духовності майбутніх учителів-музикантів засобами хорового мистецтва
у вищих навчальних закладах. Виявлено особливості процесу залучення до духовних цінностей сту- дентів музично-педагогічних факультетів у процесі вокально-хорової підготовки.

Посилання

1. Грищенко Ю. Мистецтво в розвитку художньо-естетичного світогляду особистості: ретроспективний аналіз / Ю. Грищенко // Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Випуск 9. – К., Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. – С. 131–139.
2. Естетика / М.П. Колесніков, О.В. Колеснікова, В.О. Лозовой та ін. ; за ред. В.О. Лозового. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 208 с.
3. Краткий словарь по философии / под. ред.И.В. Блауберга, И. К. Пантина. – М., 1982. – 431 с.
4. Сідорова І.С. Формування естетичної культури студентів педагогічних університетів у позааудиторній художній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / І.С. Сідорова ; Уманськ. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини – У., 2013. – 252 с.
5. Толстой А.Н. Полное собрание сочинений : В 15 т. / А.Н. Толстой // Т. 13 : Статьи за период 1910–1941 гг. – М. : Гослитиздат, 1949. – 676 с.
6. Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство и духовный мир человека / Ю.У. Фохт-Бабушкин. – М. : Знание, 1982. – 112 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
70-74
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ