АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ ГОТЕЛЬНОГО ТА РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ

  • О.М. Богоніс
Ключові слова: рофесійна діяльність, міст освіти, економічна компетентність, сфера готельного та ресторанного обслуговування, молодший спеціаліст

Анотація

Стаття присвячена аналізу актуальної проблеми змісту професійної діяльності майбутніх фахівців сфери готельного та ресторанного обслуговування, особливе значення надано формуванню економічної компетентності випускників коледжу.

Посилання

1. Антонова О.Є. Європейський вимір компетентнісного підходу та його концептуальні засади / О.Є. Антонова, Л.П. Маслак // Професійна педагогічна освіта : компетентнісний підхід / за ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 81–109.
2. Горобець С.А. Теоретичні засади проблеми формування професійної компетентності майбутнього фахівця економіста / С.А. Горобець // Вісник Житомирського держ. унту ім. І. Франка. –2007. – Вип. 31. – С. 106–109.
3. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання / В.І. Лозова, Г.В. Троцко. – Х. : ОВС, 2002. – 400 с.
4. Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» Чинний від 01.11.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.kadrovik01.com.ua/dk_01_ll_2010.htm.
5. Освітньо-професійна програма / Змістові частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної, соціально-економічної та екологічної освіти та освіти з безпеки життєдіяльності людини й охорони праці: // Інструктивний лист МОН України від 19.06.2002 р. №1/9-307 // Вища освіта: Інформаційний вісник. – 2003. – № 11. – С. 1–5.
6. Отрощенко Л.С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у вищій освіті Німеччини / Л.С. Отрощенко. – Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – 207 с.
7. Падалка О.С. Дидактико-матетичні основи формування економічної компетентності/ О.С. Падалка, О.Т. Шпак, В.В. Приступа ; Нац. пед.унт ім. М.П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. –239 с.
8. Педагогічні основи формування змісту підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованими професіями / С.Г. Кравець, Ю.І. Кравець, Н.П. Дерев’янко, О.Г. Оліферчук. – К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 152 с.
9. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/65-98-п.
10. Цільмак О.М. Складові структури компетентностей / О.М. Цільмак // Наука і освіта: науковопрактичний журнал Південного наукового Центру АПН України. – 2009. – № 12.– С. 128–134.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
89-92
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ