ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

  • В.М. Зінченко
Ключові слова: професійнальна компетентність, педагогічна творчість, дібності та обдарованість

Анотація

У статті розглянуто психолого-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів, педагогічну творчість як складову частину педагогічної майстерності, а також особливості роботи зі здібними та обдарованими студентами як важливий фактор ефективного вихования професійної майстерності.

Посилання

1. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству / Д.Б. Богоявленская. – М. : Знание, 1981. – 96 с.
2. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 374 с.
3. Кузьмінський А.І., Омельяненко С.В. Технологія і техніка шкільного уроку / А.І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2010. – 335 с.
4. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А.М. Матюшкин. – М. : Педагогика, 1972. – 208 с.
5. Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень / М.І. Пилипчук, А.С. Григор’єва, В.В. Шостак. – К. : Знання, 2007. – 270 с.
6. Педагогічна майстерність / за ред. Зязюна І.А.. – К. : Вища школа, 2006. – 606 с.
7. Психологічна енциклопедія / авт.-упоряд. О.М. Степанов. – К. : Академвидав, 2006. – 424 с.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии : В 2 т. / С.Л. Рубинштейн – М. : Педагогика, 1989. – Т. 2. – 328 с.
9. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості / С.О. Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – 346 с.
10. Теплов Б.М. Избранные труды : В 2 т. / Б.М. Теплов. – М. : Педагогика, 1985. – Т. 1. – 1985. –328 с.
11. Ягупов В.В. Педагогіка / В.В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
108-114
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ