ЕТАПИ РОБОТИ З АВТЕНТИЧНИМИ ВІДЕОМАТЕРІАЛАМИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ ДО ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

  • Л.М. Конопляник
Ключові слова: автентичний відеоматеріал, іншомовне професійне спілкування, інженер-будівельник, англійська мова професійного спрямування, підготовчий етап, демонстраційний етап, постдемонстраційний етап

Анотація

Стаття розглядає використання автентичних відеоматеріалів на занятті англійської мови професій- ного спрямування як засобу інтенсифікації навчального процесу під час іншомовної професійної підго- товки майбутніх інженерів-будівельників і надання йому максимальної комунікативної спрямованості. У роботі визначаються мета, завдання та особливості підготовчого, демонстраційного та постдемонстраційного етапів роботи з автентичними відеоматеріалами. Пропонуються типологія та комплекс завдань, які застосовуються на кожному з етапів.

Посилання

1. Брик Т.О. Формування вмінь іншомовного професійного спілкування майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «теорія та методика професійної освіти» / Т.О. Брик. – Харків, 2009. – 20 с.
2. Волченкова К.Н. Использование материалов сайта TED.com в обучении английскому языку студентов вузов неязыковых специальностей / К.Н. Волченкова, Я.В. Семенова // Наука ЮУрГУ : матер. 66-й научн. конф. Секции социально-гуманитарных наук. – Челябинск, 2014. – С. 1151–1157. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://dspace.susu.ac.ru/xmlui/handle/0001.74/4096.
3. Грицай А.М, Колесник І.В. Використання відео на заняттях з практики усного та писемного мовлення (англійська як друга іноземна мова) як засіб мотивації до вивчення іноземних мов / А.М. Грицай, І.В. Колесник // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія : Психолого-педагогічні науки. – 2012. – №2. – С. 77–81. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_2_21.
4. Коваленко Н.С. Этапы работы с видеоматериалами на иностранном языке в техническом вузе (на примере Института природных ресурсов ТПУ) /
Н.С. Коваленко, Ю.В. Колбышева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2011. – № 2(9). – С. 85–88. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.gramota.net/materials/2/2011/2/23.html.
5. М’ясоїд Г.І. Робота з автентичним ненавчальним відеофільмом на занятті з іноземної мови / Г.І. М’ясоїд // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – 2013. – № 2(6). – С. 68–74.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
114-120
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ