РОЛЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

  • С.В. Криштанович
Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна компетентність, понятійний апарат, менеджер, сфера фізичної культури і спорту, ринкові відносини

Анотація

У статті розглядаються питання компетентнісного підходу до формування професійної компетент- ності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту. Визначено понятійний апарат проблеми, ціль, завдання, принципи. Розкрито особливості процесу формування професійної компетентності таких фа- хівців, які викликані переорієнтацією фізичної культури і спорту від адміністративно-планової моделі управління до ринкової, що висуває високі вимоги до підготовки сучасних спеціалістів у цій сфері.

Посилання

1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / [Бібік Н., Ващенко Л., Локшина О. та ін.] Колективна монографія
під заг. ред. Овчарук О. – МОН України, Програма розвитку ООН в Україні «К.І.С.», 2004. – 112 с.
2. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно– ориентированной парадигмы образования / А. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64.
3. Отрощенко Л. Професійна компетентність фахівця у дослідженнях німецьких вчених / Л. Отрощенко // Вища освіта України. – 2011. – № 3 (дод. 1). – Т. 2. ‒ С. 284‒292.
4. Лебедев О. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологи / О. Лебедев. – 2004. – № 5. – С. 3‒11.
5. Дубасенюк О. Концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога / О. Дубасенюк, О. Вознюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ
ім. І. Ф ранка, 2011. – 114 с.
6. Коваль Л. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: технологічна складова: [монографія] / Л. Коваль. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 375 с.
7. Нагорна Н. Формування у студентів понять компетентності й компетенції // Виховання і культура / Н. Нагорна – 2007. – № 1–2 (11–12). – С. 266–268.
8. Колодезникова М. Формирование управленческой компетентности будущих специалистов физической культуры и спорта / М. Колодезникова // Вектор
науки ТГУ. – 2012. – № 1(8). – С. 151‒154.
9. Іванова Л. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. … канд. пед. Наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Л. Іванова. – Київ, 2006. – 24 с.
10. Драч І. Компетентнісний підхід як засіб модернізації змісту вищої освіти / І. Драч // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 44–47.
11. Сисоєва С. Творчість і технології у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти / С. Сисоєва // Теорія і практика упр. соц. системами: філос.,
психологія, педагогіка, соціол. – 2008. – № 2. – С. 79–86.
12. Луговий В. Освіта, навчання, інформація, компетентність: канонізація понять / В. Луговий // Історико-педагогічні студії : Науковий часопис (Гол.ред.
Н. Демяненко). ‒ Київ : Вид.НПУ імені М. Драгоманова, 2011. – Вип. 5. ‒ С. 11‒16.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
125-129
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ