СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЕКОНОМІКИ

  • К.В. Кучерява
Ключові слова: самоосвітня компетентність, сутність, структура, компоненти, діяльність, майбутній викладач економіки

Анотація

У статті визначено сутність самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки як цілісний, діючий стан особистості студента, який базується на свідомому сприйнятті та вираженому інтересі до майбутньої професії і характеризується наявністю потреби, вмінь та навичок самостійно
здобувати знання, управляти самостійною діяльністю на підставі інтеграції когнітивних, організаторських здібностей і вольових якостей майбутнього викладача. Розглянуто компоненти та запропоновано структуру самоосвітньої компетентності майбутнього викладача економіки.

Посилання

1. Бухлова Н.В. Сутнісний зміст поняття «Самоосвітня компетентність» / Н.В. Бухлова // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2008. – № 1. – С. 4.
2. Коваленко Н.В. Формування самоосвітньої компетентності учнів основної школи сільської місцевості : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.09 / Н.В. Коваленко – Суми, 2009. – 209 с.
3. Мося І.А. Зміст та структура самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників / І.А. Мося // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. –
2012. – № 22 (257). – Ч. II. – С. 50–58.
4. Наливайко Г.В. Розвиток самоосвітньої компетентності вчителів початкових класів у системі підвищення кваліфікації : дис. … канд. пед. наук : спец.
13.00.04 Г.В. Наливайко – К., 2012. – 235 с.
5. Фомина Е.Н. Формирование самообразовательной компетентности студентов на основе применения модульной технологии (на примере средних профессиональных учебных заведений) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Е.Н. Фомина ; Волгоградский гос. пед. ун-т. – Волгоград, 2007. –
14 с.
6. Хворостенко І. Розвиток самоосвітньої компетентності як психолого-педагогічна проблема/ І. Хворостенко // Нова педагогічна думка. – 2013. –№ 3. –
С. 137–141.
7. Чеботарева Е.С. Развитие самообразовательной компетентности студентов в процессе проектной деятельности : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец.
13.00.08 / Е.С. Чеботарева ; Курский гос. ун-т. – Курск, 2010. – 18 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
130-134
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ