РОЛЬ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ВИКЛАДАЧА В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • О.В. Мельничук
Ключові слова: викладач, педагогічна діяльність, особистість викладача, особистісні якості викладача

Анотація

У статті окреслені базові особистісні якості викладача в педагогічній діяльності, представлені в науковій літературі. На підставі аналізу наукової літератури визначено найбільш значущі професійні якості викладача вищого навчального закладу. Визначено основи формування якостей, які характеризують особистість майбутнього викладача та є важливими для його подальшого професійного зростання. Особливу увагу зосереджено на соціально-моральній, професійно-педагогічній і пізнавальній спрямованості педагога

Посилання

1. Гнезділова К. Формування особистісних якостей майбутнього фахівця / К. Гнезділова // Вища школа України в умовах глобалізації та інтеграції : зб. матер. Всеукр. наук.-прак. конф. (27–28 березня). – Черкаси : Вид-во ЧНУ, 2008. – С. 150–152.
2. Горовая В. Высшее педагогическое образование : проблемы и перспективы / В. Горовая. – Ставрополь : СГУ, 1995. – 158 с.
3. Исаев И. Профессионально-педагогическая культура преподавателя : [учеб. пособ. для вузов] / И. Исаев / 2-е изд. – М. : Академия, 2004. – 208 с.
4. Каптерев П. Избранные педагогические сочинения / П. Каптеров // Под ред. А. Арсеньева. – М. : Педагогика, 1982. – 704 с
5. Мешко Г. Вступ до педагогічної професії : [навч. посіб.] / Г. Мешко. – Київ : Академвидав, 2010. – 200 с.
6. Сластенин В. Педагогика и психология : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / В. Сластенина, В. Каширин. – 3-е изд., стереотип. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 480 с.
7. Сухомлинский В. – Переиздание / Сост., авт. вступ. ст. Г. Глейзер. − М. : Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2002. – 224 с.
8. Ушинский К. Педагогические сочинения: в 6 т. / К. Ушинский. – М. : Педагогика, 1988. – Т. 1. – 416 с.
9. Цілинко Л. Особливості професійно-психологічної підготовки працівників спеціальних підрозділів міліції «Сокіл», «Беркут» / Л. Цілинко // Зб. наук. пр.
Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С. Максименка. – Київ, 2006. – Т. VIII. – Ч. 8. – 384 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
150-153
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ