ГЕНЕЗИС ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЬЮТОРІВ

  • Н.В. Меркулова
  • О.В. Канарова
Ключові слова: тьютор, тьюторський супровід, педагогічні інновації, підготовка, компетентність

Анотація

У статті розкрито проблему генезису та сучасного стану підготовки тьюторів, визначено поняття «тьютор», «тьюторський супровід», «педагогічні інновації». Проаналізовано моделі професійної діяльності тьюторів, визначено нормативно-законодавчу базу підготовки тьюторів, окреслено перспективи розвитку тьюторства в Україні.

Посилання

1. Ващенко Л. Поліструктурність управління інноваційними процесами / Л. Ващенко // Директор школи. – 2007. – № 23–24 (455–456). – С. 11–16.
2. Гаврилів Н. Наставництво як вид професійної діяльності: ґенеза розвитку та становлення / Н. Гаврилів // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2009. – № 5. – С. 179–187.
3. Дудник Н. Етичні знання як передумова становлення моральної свідомості педагога / Н. Дудник, В. Сипченко // Людинознавчі студії. – 2014. – № 29. –
С. 47–60.
4. Илюхина Л.В. Инновации в образовании: процесс организационных преобразований (социальный аспект) : дисс. … канд. социол. наук : спец. 22.00.04
«Социальная структура, социальные институты и процессы» / Л.В. Илюхина ; Новочеркасский полит. ин-т. – Новочеркасск, 1999. – 141 с.
5. Клименко Т.К. Традиции и инновации в педагогическом образовании / Т.К. Клименко // Инновации в образовании. – 2007. – № 3. – С. 13–20.
6. Литвиненко Т.А. Індивідуалізація в освітньому процесі: шляхи тьюторської допомоги в приватних навчальних закладах / Т.А. Литвиненко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2012. – № 50. – С. 165–172.
7. Модернізація освіти в Україні. Аналітичний огляд результатів всеукраїнського опитування керівників загальноосвітніх навчальних закладів у 2004 р. – К. : К.І.С., 2004. – 32 с.
8. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 листопада 2000 р. № 522 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00.
9. Павлютенков Є.М. Мистецтво управління школою / Є.М. Павлютенков. – Х. : Основа, 2011. – 320 с.
10. Пахомова Т. Шляхи впровадження тьюторської системи освіти у зарубіжних країнах / Т. Пахомова // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2012. –
№ 5. – Ч. 1. – С. 220–224.
11. Тьютор [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Тьютор.
12. Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.
13. The Mentoring Partnership of Southwestern Pennsylvania. Roles of a Mentor. – 2008. – December, 12 [Electronic resource]. – Access mode :
www.mentoringpittsburgh.org/roles.htm. – 2008.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
154-157
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ