ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • К.Ю. Петрик
Ключові слова: педагогічне партнерство, інтерактивна навчальна взаємодія, співробітництво, саморозвиток, самореалізація, рефлексивна діяльність

Анотація

У статті розкриваються умови, за яких можлива організація педагогічного партнерства як дієвого чинника самореалізації викладача і студентів під час навчання в педагогічних ВНЗ: створення психологічно комфортної атмосфери, організація діалогу, стимулювання рефлексивної діяльності майбутніх
учителів початкової школи.

Посилання

1. Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (Спроба прогностичного аналізу) / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С. 11–17.
2. Глазкова І. Навчальний діалог у професійній діяльності майбутнього вчителя : [монографія] / І. Глазкова. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2007. – 188 с.
3. Долинська Л. Психолого-педагогічні умови ефективної взаємодії викладачів і студентів в умовах традиційної освіти / Л. Долинська // Наукові записки Інституту психології імені Г. Костюка АПН України / За ред. академіка С. Максименка. – К. : Главник, 2005. – Вип. 26, Т. 2. – С. 8–11.
4. Енциклопедія освіти : [гол. ред. В. Кремень] / Акад. пед. наук України. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
5. Жданенко С. Партнерська взаємодія у процесі становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / С. Жданенко. – Харків, 2003. – 16 c.
6. Касьяненко М. Педагогіка співробітництва / М. Касьяненко. – К. : Вища школа, 1993. – 320 с.
7. Коваль Л. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: культуротворчий вимір / Л. Коваль // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 82–87.
8. Марусинець М. Професійна рефлексія майбутнього вчителя початкових класів : теорія і практика формування : [монографія] / М. Марусинець. – Умань
: ПП Жовтий О. О., 2012. – 420 с.
9. Радчук Г. Аксіопсихологія вищої школи: [монографія] / Г. Радчук. – Тернопіль: [ТНПУ], 2009. – 415 с.
10. Щедровицкий Г. Рефлексия и ее проблемы / Г. Щедровицкий // Рефлексивные процессы и управление. – 2001. – № 1. – С. 47–54.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
170-173
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ