ВІД КОМПЕТЕНТНОГО ВЧИТЕЛЯ ДО КОМПЕТЕНТНОГО УЧНЯ

  • І.В. Бургун
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентність, компетенції, навчальнопізнавальні компетенції

Анотація

У статті висвітлене одне з утруднень упровадження компетентнісного підходу у практику навчання української школи – недостатня теоретична і практична підготовка.

Посилання

1. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образования//Народное образование. – 2003. – № 2.
2. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. // Освіта України. – 2001. – №29. – С. 4–5.
3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інформ. зб. МОН України. – 2002. – №2. – С.3–22.
4. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / За заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. –112 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
250-255
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ