ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛЯ ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

  • Т.Л. Гончаренко
Ключові слова: естетичне виховання, фізика, образотворче мистецтво, оптика

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню доцільності та ефективності використання засобів образотворчого мистецтва під час естетичного виховання на уроках фізики в класах гуманітарного профілю.

Посилання

1. Библер В.С. Школа диалога культур / Библер В.С. // Искусство в школе. – 1992 – №2. – С. 34- 38.
2. Гарднер М. Этот правый, левый мир. – М.: Мир, 1967. – 266 с.
3. Гончаренко С., Гуманізація і гуманітаризація освіти / С.Гончаренко, Ю.Мальовничий // Шлях освіти. – 2001. – №2. – С. 2-7.
4. Горобцова І.В. Розвиток ціннісно-емоційної сфери учнів старшої школи на уроках фізики / І.В.Горобцова, В.Д.Шарко // Пошук молодих. – Випуск № 6. – С. 12-17
5. Дудченко Л. Естетичне виховання на уроках фізики – необхідна умова залучення учнів до пошуку істини і краси / Л.Дудченко, В.Шарко// Пошук молодих. – №2. –С. 14-17.
6. Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 224 с.
7. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. – М., 1986. – 190 с.
8. Киященко Н.И. Сущность прекрасного. – М.: Молодая гвардия, 1977. – 191с.
9. Концепція естетичного виховання// Інформаційний збірник Міністерства освіти України – 1992. – №5. – С. 2-6
10. Костецкий В. Происхождение физики из духа живописи. – 2002. – [електронний ресурс]. – http://topos.ru/article/192
11. Крутецкий П.А. Эстетическое воспитание. – М.: Знание, 1987 – 234с.
12. Лыков В.Я. Эстетическое воспитание при обучении физике: [книга для учителя: из опыта работы]. – М.: Просвещение, 1986. – 144 с.
13. Пришвин М.М. Дневники – 1920. – [електронний ресурс]. – http://www.srcc.msu.su/unipersona/site/authors/prishvin/pri-1920.htm
14. Ревалд Д. Постимпрессионизм. – М.: Искусство, 1962. – 436 с.
15. Шарко В. Д. Методична підготовка вчителя фізики в умовах неперервної освіти: [монографія]. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 400 с.
16. Шарко В. Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект: [Посібник для вчителів і студентів]. – К.: Фірма “Есе”, 2005. – 200 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
270-276
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ