ТВОРЧА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН

  • Ю.В. Дзядевич
Ключові слова: мистецька освіта, “Я-концепція”, рефлексія, творчість, творча особистість, креативність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання творчої спрямованості особистості як чинника формування іміджу у майбутніх учителів мистецьких дисциплін.

Посилання

1. Бондаревская Е. В. Теория и практика личностно-ориентированного образования / Е. В. Бондаревская. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГПУ, 2000. – 352с.
2. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії: навч. посіб. [для вчителів, аспірантів, студ. серед. та вищих навч. закл.] / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – К.: Укр.-фінс. ін-т менедж. і бізнесу, 1997. – 302с.
3. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
4. Коновець С. В. Творчий розвиток сучасної учнівської молоді / С. В. Коновець // Імідж сучасного педагога. – 2006. – №5-6 (64-65). – С. 27-29.
5. Литвинова Н. І. Розвиток творчої особистості майбутнього фахівця художнього профілю / Н. І. Литвинова // Імідж сучасного педагога. – 2006. – №5-6 (64-65). – С. 55-57.
6. Мистецтво у розвитку особистості: [монографія / за ред. Н. Г. Ничкало]. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – 224 с.
7. Моляко В. О. Психологическая система тренинга конструктивного мышления / В. О. Моляко // Вопросы психологии. – 2000. – №5. – С. 136-141.
8. Орлов В. Ф. Професійне становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія: монографія / В. Ф. Орлов; за заг. ред. І.А. Зязюна. – К.: Наук. думка, 2003. – 262 с.
9. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін): [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. М. Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.
10. Падалка Г. М. Художнє пізнання як взаємодія сприймання, оцінювання і творення [Текст] / Г. М. Падалка // Мистецтво та освіта. – 2008. – № 2. – С. 3-9.
11. Рудницька О. П. Основи викладання мистецьких дисциплін: Навч. посіб. / Оксана Рудницька. – К.: Експрес, 1998. – 183 с.
12. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: [навч. посібник] / О. П. Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
282-286
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ