ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛЯ АСТРОНОМІЧНИХ ПОНЯТЬ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ АСТРОНОМІЇ

  • С.Г. Кузьменков
Ключові слова: поле понять навчальної дисципліни, фундаменталізація освіти, базові поняття, фундаментально ядро і периферія поля понять, підготовка вчителя астрономії

Анотація

Розглянуто особливості системи астрономічних понять. Зважаючи на
фундаменталізацію освіти, сформоване понятійне поле сучасного загального курсу
астрономії, призначеного для підготовки вчителя астрономії. Сформоване поле
відрізняється від традиційного значно меншою кількістю понять взагалі, меншою часткою
астрометричних, проте більшою часткою астрофізичних понять.

Посилання

1. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий. – Л.: Наука, 1976. – 255 с.
2. Жуков Л.В. Теоретические основы методики астрономической подготовки учителя физики [Электронный ресурс]: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. – М.: РГБ, 2003 – 501 с. (Из фондов Российской Государственной библиотеки).
3. Казанцев С.Я. Дидактические основы и закономерности фундаментализации обучения студентов в современной высшей школе [Электронный ресурс]: Дис. д-ра пед. наук: 13.00.01. – М.: РГБ, 2000 – 296 с. (Из фондов Российской Государственной библиотеки).
4. Кузьменков С.Г. Особливості астрономічного освітнього середовища, призначеного для підготовки вчителя астрономії. // 3бірник наукових праць. Педагогічні науки. – Вип. 55. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – С. 295-302.
5. Кузьменков С.Г. Фундаменталізація астрономічної освіти майбутніх учителів фізики та астрономії. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Вип. 77. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – С. 211-215.
6. Кузьменков С.Г. Що таке планети? // Фізика та астрономія в школі. – 2010. – № 3. – С. 24-28.
7. Левитан Е.П. Дидактика астрономии. – М.: Едиториал УРСС, 2004.– 296с.
8. Словарь иностранных слов. – М.: Рус. яз., 1986 – 608 с.
9. Усова А.В. Актуальные проблемы формирования научных понятий у учащихся школ и студентов вузов // Научные понятия в учебно-воспитательном процессе школы и вуза: Тез. докл.. ХХV Межвуз. научно-практ. сем. – Челябинск: Факел, 1995. Ч. І. – С. 5-7.
10. Щеглов П.В. Отраженные в небе мифы Земли. – М.: Наука, 1986. – 112 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
329-337
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ