ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

  • К. С. Матвєєва
Ключові слова: “педагогічні умови”, “навички англійського мовлення студентів економічного профілю”

Анотація

У статті стисло розглянуті провідні підходи до визначення педагогічних умов формування навичок англійського мовлення студентів економічного профілю.

Посилання

1. Карпова Л.Г. Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітній школи. Автореф. дис. … к.пед.н. – Харків: ХПДУ, 2004.
2. Колодько Т.М. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах. Автореф. дис. … к пед.н. – К.: НПУ, 2005.
3. Симоненко Т.В. Формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів. Автореф. дис. … д.пед.н. – К.: НПУ,2007.
4. Сисоєва С.О. Проблема формування особистості, здатної до творчої самореалізації // Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2000. – Т. 7: Педагогіка. – С. 13 – 19.
5. Фатхуллина Р.Р. Формирование речевой компетенции как основы профессиональной деятельности будущих учителей иностранного языка. Дис. … к.пед.н. – Ульяновск, 2004.
6. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. – Народное образование. – 2003 – №2. – С.58-64.
7. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе. – М.:Просвещение, 1986. – 222 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
337-341
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ