ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ОСВІТА В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • Н.В. Ромашева
Ключові слова: особистісно орієнтоване навчання, особистісно орієнтований підхід, вищий навчальний заклад

Анотація

У статті розглядається сутність особистісно орієнтованого навчання в системі вищої школи та розкрито особливості підготовки майбутнього вчителя іноземної мови в аспекті особистісно орієнтованого підходу.

Посилання

1. Державна національна програма “Освіта”: Україна ХХІ століття. – К.: Райдуга, 1994. – 61.
2. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта, – 2002. – № 26 (24 квітня – 1 травня). – С.2-14.
3. Сериков В.В. Образование и личность: теория и практика проектирования педагогических систем / В.В. Сериков. – М.: Логос, 1999. – 272 с.
4. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образования / И.С. Якиманская. – М.: Сентябрь, 2000. – 175 с.
5. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И.С. Якиманская. – М.: Сентябрь, 2000. – 111 с.
6. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование: Социально-философское исследование / С.И. Подмазин. – Запорожье: Просвіта, – 2000. – 250 с.
7. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / В.О. Зайчук, О.Я. Савченко, О.І. Ляшенко, А.М. Федяєва та ін. – К.: НМЦВО, 2001. – Вип. 31. – 222 с.
8. Голобородько О.А. Особистісно-орієнтовані технології навчання іноземних мов // Тези доповідей міжнародного форуму “Мовна освіта: шлях до євроінтеграції”. – К., – С.61.
9. Савченко О. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів / Олександра Савченко // Початкова школа. – 2001. – № 7. – С. 1-4.
10. Мастерство и личность учителя: на примере преподавания иностранного языка / [Е.И. Пассов, В.П. Кузовлёва, В.Б. Царькова]. – 2-е изд., испр. и доп. –М.: Флинта; Наука, 2001. – 240 с.
11. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного образования // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 11-17.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
357-361
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ