СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

  • Н. В. Самойлова
Ключові слова: валеологічна компетентність, здоров’я студентів, компетентність, компетенція, ключові компетентності

Анотація

У статті вивчено та проаналізовано основні наукові підходи до визначення понять “компетенція”, “компетентність” та “валеологічна компетентність”. Визначено сутність поняття “валеологічна компетентність студентів”. Встановлено місце валеологічної компетентності у складі ключових компетентностей студентів

Посилання

1. Бондаренко О. М. Формування валеологічної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі професійної підготовки: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук зі спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / О.М. Бондаренко. – Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, 2008. – 189 с.
2. Болотов В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В. Болотов, В. Суриков // Педагогіка. – 2003. – №10. – С. 12-14.
3. Глузман О.В. Базові компетентності: сутність та значення в життєвому успіху особистості / О.В. Глузман // Педагогіка та психологія. – 2009. – №2 (67). – С. 51-60.
4. Дворникова О. Б. Формирование валеологической компетентности студентов педагогического колледжа в процессе предметной подготовки: дис. на соискание научн. степени канд. пед. наук: 13.00.08 / О.Б. Дворникова. – Екатеринбург, 2005. – 179 c.
5. Компетентнісній підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики / За заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 112 с.
6. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / [Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков и др.]; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр “Академия”, 2004. – 368 с.
7. Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі / [О.В. Аксьонова, І.А. Балягіна, М.А. Богорад та ін.]. – К.: КНЕУ, 2007. – 527 с.
8. Становлення компетентнісно орієнтованої школи Донеччини: від ідеї до практики. – Донецьк: Каштан, 2008. – С. 396.
9. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образования // А.В. Хуторской / Народное образование. – 2003. – №2.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
362-365
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ