ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОГО СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

  • I.О. Січко
Ключові слова: концепція, світогляд, особистість, парадигма, освітнє середовище

Анотація

У статті автор розкриває проблему формування науково-природничого світогляду особистості майбутнього вчителя. Світогляд показаний як універсальний, оскільки інтегрує знання і почуття у переконання, а також як практичний, оскільки орієнтує на вирішення найважливіших проблем суспільства, виражає імперативи поведінки людини та сенс її життя. Світогляд майбутнього вчителя розглядається з позиції культуротворчої педагогічної парадигми

Посилання

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.
2. Гребеньков Г. Концепция ноосферы, как мировоззренческая основа современного философского хозяйства // Ноосфера. – Донецк, ДонН– ТУ, 2002. – С. 85–89.
3. Ельконин Д. Избранные психологические труды / Д. Ельконин. – М. : Педагогика, 1989. – 560 с.
4. Концепція 12-річної загальносередньої освіти // Вісник МОН. – 2002. – № 2. – С. 3–21.
5. Крайок Т. Використання сучасних технологій у процесі викладання курсу «Природознавство» // Географія. – 2012. – № 6. – С. 2–7.
6. Людина і світ : Підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. / [Л. Губерський, В. Кремень, А. Приятельчук та ін.]; За ред. Л. Губерського. – 3-тє-вид., перероб.
і доп. – К. : Знання, 2007. – 350 с.
7. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський. – К., 1992. – 224 с.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
178-182
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ