ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ

  • В.В. Сторож
Ключові слова: інтегровані системи, професійні технології, соціономічна сфера, креативність, творчість, принципи професійної підготовки

Анотація

У статті проведено аналіз тенденцій розвитку професійної освіти фахівців соціономічної сфери діяльності з урахуванням сучасних вимог. Визначено загальнозначущі принципи підготовки представників соціономічної сфери діяльності на основі інтеграційного підходу. На підставі проведеного аналізу
пропонується в основу змісту професійної освіти покласти застосування технологій формування творчої особистості фахівця.

Посилання

1. Буркова Л. Визначення класу соціономічних професій / Л. Буркова // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 7. – С. 68–73.
2. Варламова Е. Психология творческой уникальности / Е. Варламова. – М., 2002. – 256 с.
3. Климов Е. Психология профессионального самоопределения: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е. Климов. – М. : Издательский
центр Академия, 2004. – 340 с.
4. Корнещук В. Формування професійної надійності сучасних фахівців соціономічної сфери діяльності : [навч. пос.] / В. Корнещук. – Одеса, 2009. – 110 с.
5. Курбатов В. Обществознание: учебник / В. Курбатов. – Изд. 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 512 с.
6. Морено Я. Социометрия: экспериментальный метод и наука об обществе / Я. Морено; пер. с англ. А. Боковикова. – М. : Академ. проект, 2004. – 315 с.
7. Шмелева Н. Профессионализм как основа становления личности и деятельности социального работника / Н. Шмелева // Высшее профессиональное
образование в области социальной работы: Опыт и проблемы. – М.: МГСУ, 2002. – 304 с.
8. Богданова Т. Интегративный подход к индивидуальности в групповом консультировании женщин социономических профессий : дис. ... канд. психол.
наук : 19.00.01 / Т. Богданова. – Санкт-Петербург, 2002. – 168 c.
9. Креативность [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://master777.ru/kreativnosty.html
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
183-186
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ