РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • О.А. Цуруль
Ключові слова: пізнавальна самостійність, методична підготовка, підготовка учителя біології, методика навчання біології

Анотація

У статті розкрито особливості розвитку пізнавальної самостійності майбутніх учителів біології у процесі методичної підготовки у вищих навчальних закладах. Встановлено, що означена інтегративна якість особистості майбутнього учителя біології має трикомпонентну структуру: мотиваційний, опе- раційно-діяльнісний та вольовий складники. Розвиток пізнавальної самостійності студентів передба- чає позитивну динаміку всіх її структурних компонентів. Пізнавальна самостійність розглядається як основа («лімітувальний» фактор) формування та розвитку фахових компетенцій майбутніх учителів, їх методичної готовності, підвищення якості професійної підготовки, розвитку та самоосвіти. Розкрито організацію та здійснено аналіз результатів проведеного експериментального дослідження рівня сфор- мованості пізнавальної самостійності майбутніх учителів біології.

Посилання

1. Богоявленская А.Е. Развитие познавательной самостоятельности студентов : [монография] / А.Е. Богоявленская. – Тверь : Изд-во ТГТУ, 2004. – 160 с.
2. Бондарук О.К. Розвиток інформаційних умінь – умова формування пізнавальної самостійності сучасного учителя біології / О.К. Бондарук, О.А. Цуруль //
Матеріали XІX Міжнар. наук.-метод. конф. «Управління якістю підготовки фахівців» (м. Одеса, 17–18 квітня 2014 р.). – Ч. 2. – О. : Вид-во ОДАБА, 2014. – С. 185–186.
3. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование : [учебное пособие] / С.И. Брызгалова. – 3-е изд. исправ. и допол. – Калининград : Изд-во КГУ, 2003. – 151 с.
4. Кондаурова И.К. Развитие познавательной самостоятельности будущих учителей как фактор повышения качества их профессиональной подготовки / И.К. Кондаурова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия «Педагогика, психология». – 2015. – № 3 (22). – С. 111–113.
5. Концепція Нової української школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html.
6. Малихін О.В. Пізнавальна самостійність як показник ефективної організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О.В. Малихін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pfto/2010_10/files/p1010_60.pdf.
7. Мартыненко И.В. Развитие познавательной самостоятельности студентов при помощи интерактивных технологий обучения / И.В. Мартыненко // Наука и современность. – 2013. – № 24. – С. 113–118.
8. Ольховая Т.А. Информационно-познавательная самостоятельность как фактор становления субъектной позиции студентов бакалавриата / Т.А. Ольховая, Д.У. Шакирова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. – С. 43–51.
9. Петунин О.В. О структурных блоках, компонентах и уровнях сформированности познавательной самостоятельности обучаемых / О.В. Петунин // Омский научный вестник. – 2008 . – № 3 (67). – С. 104–106.
10. Резникова Ю.Г. Развитие творческой самостоятельности будущих педагогов / Ю.Г. Резникова // Вестник БГУ. – 2012. – № 1–2. – С. 156–159.
11. Самостійна робота студентів із методик навчання природничих дисциплін: теорія та практика : [монографія] / С.Г. Кобернік, І.В. Мороз, О.А. Цуруль та
ін. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 315 с.
12. Сіняговська І.Ю. Організаційно-дидактичні умови формування пізнавальної самостійності студентів педагогічного університету / І.Ю. Сіняговська // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. – Вип. 33. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький нац. ун-т», 2011. – С. 215–220.
13. Торосян В.Ф. Критерии и показатели оценки познавательной самостоятельности студентов технического вуза / В.Ф. Торосян, Е.В. Полицинский, С.В. Соколова // ГИАБ. – 2011. – № 2. – С. 439–448.
14. Цуруль О.А. Збірник завдань для самостійної роботи студентів із методики навчання біології : [методичний посібник] / О.А. Цуруль. – К. : НПУ
ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 61 с.
15. Цуруль О.А. Індивідуалізація самостійної роботи студентів із методики навчання біології / О.А. Цуруль // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди». Спец. вип. «Індивідуалізація і фундаменталізація навчального процесу в умовах євроінтеграції» : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Переяслав-Хмельницький : Ризографіка, 2007. – С. 415–420.
16. Цуруль О.А. Організація самостійної роботи студентів із методики навчання біології / О.А. Цуруль // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / І.С. Волощук (гол. ред.) та ін. – Вип. 6. – К. : Ін-т обдарованої дитини, 2011. – С. 201–211.
17. Шамова Т.И. Активизация учения школьников / Т.И. Шамова. – М. : Педагогика, 1982. – 208 с.
18. Шамонин Е.А. Характеристика понятия «познавательная самостоятельность студентов педвуза» / Е.А. Шамонин // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. –
2010.– № 125. – С. 261–266.
19. Що мотивує студентів навчатися: Результати соціологічного опитування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=sDvuAg3eTqA.
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
196-202
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ