ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ

  • Н.В. Школяр
Ключові слова: термінологічна компетентність, термін, термінологія, графічний дизайнер, професійна компетентність

Анотація

Статтю присвячено проблемі визначення сутності термінологічної компетентності майбутніх графічних дизайнерів. Здійснено спробу визначити її зміст і довести, що термінологічна компетентність є невід’ємною складовою професійно-комунікативної компетентності майбутнього графічного дизайнера, а результатом її формування є успішна професійна діяльність у сфері дизайну

Посилання

1. Бондаренко Г.П. Методика навчання студентів економічних спеціальностей української наукової термінології в умовах східного регіону України : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання української мови» / Г.П. Бондаренко. – К., 2008. – 21 с.
2. Вікторова Л.В. Формування професійно-термінологічної компетентності студентів вищих аграрних навчальних закладів у фахівців у фаховій підготовці : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л.В. Вікторова. – Чернігів, 2009. – 23 с.
3. Власюк І.В. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в процесі навчання фахових дисциплін : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / І.В. Власюк – Вінниця, 2015. – 265 с.
4. Гриджук О.Є. Компоненти термінологічної компетентності студентів лісотехнічних спеціальностей / О.Є. Гриджук // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2016. – Вип. 48. – С. 12–17.
5. Гуць М.В. Українська мова у професійному спілкуванні : [навч. посіб.] / [М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук]. – К. : BeeZone, 2004. – 336 с.
6. Денищич Т.А. Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців з політології / Т.А. Денищич // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія «Педагогіка». – 2012. – Т. 209. – Вип. 197. – С. 137–142. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2012_209_197_28.
7. Енциклопедія освіти / [ред.-упоряд. В. Кремінь]. – К. : Юрінком Інтер, 2008.– 1040 с.
8. Михайлов С.М. История дизайна : [учеб. для вузов] : в 2 т. / С.М. Михайлов. – Т. 2: Дизайн индустриального и постиндустриального общества. – М. :
Союз дизайнеров России, 2004. – 396 с.
9. Симоненко Т.В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів : [монографія] / Т.В. Симоненко. – Черкаси, 2006. – 328 с.
10. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : [монографія] / Ю.М. Рашкевич. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 168 с.
11. Тоцька Н.І. Методика роботи викладачів вищого технічного навчального закладу над українським професійним мовленням студентів
Опубліковано
2017-02-27
Сторінки
203-207
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ