НАВЧАЛЬНА І НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА ТА МАТЕРІАЛИ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТ. ЯК ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • О.Б. Шендерук
Ключові слова: джерело, джерельна база, професіоналізм, навчальна та науково-методична література, періодика, майбутній викладач іноземної мови

Анотація

У статті порушено проблему навчальної і науково-методичної літератури та матеріалів періодичних видань другої половини XX – початку XXI ст. як джерельної бази розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземної мови. Проаналізовано цей вид документальних джерел із метою вивчення
змістового наповнення навчальної і науково-методичної літератури та періодики зазначеного періоду, визначення ролі цього джерела для розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземної мови.

Посилання

1. Артемчук Г.І. Київському державному лінгвістичному університету – 50 / Г.І. Артемчук // Іноземні мови. – 1998. – № 2. – С. 3–7.
2. Гупан Н. Джерельна база історії педагогіки: пошук підходів до систематизації / Нестор Гупан // Рідна школа. – 2013. – № 8–9. – С. 67–70.
3. Калакура Я.С. Історичне джерелознавство : [підруч.] / [Я.С. Калакура, І.Н. Войехівська, С.Ф. Павленко та ін.]. – К. : Либідь, 2002. – 488 с.
4. Місечко О.Є. Формування системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (1900–1964 рр.) : диc. …
докт. пед. наук : спец. 13.00.04 / О.Є. Місечко. – Житомир, 2011. – 603 с.
5. Слободчиков А.А. English : [учеб. англ. языка для IX – XI классов вечерней (сменной) общеобразовательной школы] / А.А. Слободчиков. – 3-е изд. – М. :
Просвещение, 1978. – 384 с.
6. Шендерук О.Б. Проблема розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземної мови у вищих навчальних закладах України (друга половина XX –
початок XXI століття) : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / О.Б. Шендерук. – Житомир, 2017. – 263 с.
7. Essential English for Foreign Students (Books 1–4) / revised edition by C.E. Eckersley. – Sofia : Foreign Languages Press, 1965.
8. Архів Чернігівського педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка. Протоколи засідань кафедри англійської філологїї № 1–11 (10 вересня 2002 – 26 червня
2003 рр.). – Ф. 608. – Оп. 2. – Спр. 314. – 207 арк.
9. ЦДАВО України. Навчальні плани педагогічних інститутів на 1963 рік, затверджені Міністерством освіти УРСР. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 3761. – 41 арк.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
78-81
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ