ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ НА І КУРСІ МОВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

  • Є.A. Фесенко
Ключові слова: письмо, орфографія, орфографічна компетенція, лексична, граматична, мовленнєва омонімія, реформа мови, диктант

Анотація

У статті висвітлюється місце орфографії в навчанні письма та писемного мовлення згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти та наводяться приклади ситуації з навчання орфографії, що склалася в країні(Франції). Автор статті наводить точку зору носіїв мови, викладачів, висвітлюється мовна політика французького уряду, урядових та неурядових організацій. Також звертається увага на навчання правопису французької мови студентів І курсу на початковому етапі

Посилання

1. Бахирев Ю.Г. Коротко о новых правилах французской орфографии. Учебное пособие. – М.: Московский лицей. – 2000. – 30 с. 378
2. Гак В.Г. Введение во французскую филологию: Учеб. пособие для студентов 1 курса пед. интов по спец. №2103 “Иностр.яз.” – М.: Просвещение, 1986. –184 с.
3. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед.наук, проф.. С.Ю.Ніколаєва. – К.:Ленвіт, 2003. – 273 с.
4. Катагощина Н.А. О современном французском произношении. Пособие по фонетике франц.яз. для учителей средн.школы. – М.: Прсвещение, 1974. – 112 с.
5. Крючков Г.Г. Современная орфография французского языка. – К.: Вища школа, 1987. – 184 с.
6. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник/ Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др. – М.: Высш. школа, 1982. – 373 с.
7. Осипян Т.Г. Обучение иноязычной орфографической компетенции студентов-лингвистов (английский язык как второй иностранный) 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки, уровень профессионального образования) / Автореф. дис. …канд. педагог. наук. – Пятигорск, 2009.
8. О францускай арфографии. http://www.rg.ru/2009/09/07/pravila.html
9. Плахотник В.М. Обучение орфографии трудных слов в английском языке // ИЯШ. – 1963. – №1. – С. 90-92.
10. Прокофьев Вячеслав Мольер против мобильника, Париж “Российская газета” – Центральный выпуск № 4990(166) от 7 сентября 2009.
11. Рогова Г.В. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе /Г.В.Рогова, Ф.М.Рабинович, Т.Е.Сахарова. – М.: Просвещение, 1991. – 278 с. – (Б-ка учителя иностр. яз.).
12. Фесенко Є.А. Методичні рекомендації та практичні завдання для навчання писемної мови студентів І курсу, що вивчають французьку мову як другу спеціальність (корективо-вступний курс, урок 1-12). – Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002. – 28 с.
13. Lancelin Aude Kel ortograf pr 2m1 ? le Nouvel Observateur 5-11 avril 2007. – Р. 52-54.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
375-378
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ