КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ

  • А.В. Гуцол
Ключові слова: гендер, гендерна освіта, гендерне виховання, гендерні ролі

Анотація

У статті висвітлено погляди науковців на сутність поняття «гендер» як соціо-статевої категорії, так і політики рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, і механізми її реалізації. Доведено важливість удосконалення та поширення гендерної освіти для повноцінного розвитку демократичного суспіль- ства, вільного від гендерних стереотипів, визначено роль гендерного виховання у всіх ланках системи освіти, починаючи від дошкільної.

Посилання

1. Большой психологический словарь / под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. – М. : Прайм ЕВРОЗНАК, 2003. – С. 97.
2. Гендерна педагогіка: хрестоматія : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / за ред. В. Гайденко. – Суми : Університетська книга,
2006. – 314 с. – С. 8.
3. Добрєньков В І. Соціологія : [підручник] / В.І. Добрєньков, А.І. Кравченко. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 624 с.
4. Захарова С.Н. Гендерное воспитание детей и учащейся молодежи : [учеб.-метод. пособие] / С.Н. Захарова, В.В. Чечет. – Минск : БГУ, 2011. – 119 с.
5. Кравець В. Гендерна педагогіка : [навч. посіб. для студ. вищ. педагогічн. закл. освіти] / В. Кравець. – Тернопіль : Джура, 2003. – 416 с.
6. Мельник Т. 50/50 Сучасне гендерне мислення / Т. Мельник, Л. Кобилянська. – К., 2005. – С. 43-44.
7. Основи теорії гендеру : [навчальний посібник] / За ред. М.М. Скорик. – К., 2004. – С. 10-12.
8. Отарбаева А.Б. Гендерные аспекты воспитания студенческой молодежи / А.Б. Отарбаева, Н.К.Сатыбалдина // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – № 29, 2013. – С. 146-155.
9. Психологія і педагогіка : [навчальний посібник] / [А.А. Радугина и др.]. – М. : Центр, 1999. – 256 с.
10. Радзивилова М.А. Гендерный подход в воспитании дошкольников в условиях ДОУ / М.А. Радзивилова // Фундаментальные исследования, 2013. – № 4. – С. 453-456.
11. Словарь гендерных терминов / Под ред. А.А. Денисовой // Региональная общественная организация «Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты». – М. : Информация XXI век, 2002. – 256 с.
12. Штылева Л.В. Педагогика и гендер: развитие гендерных подходов в образовании / Л.В. Штылева // Женщина в российском обществе, 2000. – №3 (19) – С. 61-66.
13.American Heritage Dictionary of English Language. [Electronic resource]. – Access mode: https://ahdictionary.com/word/search.html?q=gender
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
86-90
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ