ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ СФОРМОВАНОСТІ ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

  • Т. В. Шахматова
Ключові слова: ділові якості, майбутні фахівці економічного профілю, критерії, показники

Анотація

У статті проаналізовано сутнісні характеристики критеріїв та показників сформованості ділових якостей майбутніх фахівців економічного профілю.

Посилання

1. Борисова Е.М., Логинова Г.П., Мдивани М.О. Диагностика управленческих способностей // Вопросы психологии. – 1997. – № 2. – С. 112 – 121.
2. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 172 с.
3. Завадский И.С. Менеджмент: Management. – У 3 т. – Т.1. – 3 вид., доп. – К.: Вид-во Європ. унту. – 2001. – 542 с. 383
4. Іванова І.В. Менеджер – професійний керівник: Навч. посіб. – К.: Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 107 с.
5. Поляков В.А. Технология карьеры: Практическое руководство. – М.:Дело АТД, 1995. – 128 с.
6. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 512 с.
7. Taylor, F.W. The Principles of Scientific Management, Harper, New York, 1997.
8. The Oxford English Dictionary. L., 1983, Vol. VI, p. 106.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
379-383
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ