ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ КУЛЬТУРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • І.І. Корольова
Ключові слова: естетичне виховання, естетизація навчально-виховного процесу, культуротворча діяльність, естетичний розвиток, естетичний досвід

Анотація

У даній статті розкрито соціокультурні, психологічні та педагогічні особливості, що забезпечують ефективність організації естетичного виховання студентів вищих навчальних закладів у процесі культуротворчої діяльності.

Посилання

1. Аболина Т.Г. Эстетическое воспитание в школе / Т. Аболина, Н. Миропольская. – К.: Вища школа, 1987. – 95 с.
2. Бутенко В.Г. Эстетическое отношение старшекласников к искусству: монография: в 3–х т. / В.Г. Бутенко. – К., 1993. – Т. 1. – С. 64.
3. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. –376 с.
4. Зязюн І.А. Освіта і вчитель у контексті українського державотворення: Матеріали до доповіді на загальних зборах Академії педагогічних наук України. – К., 1998. – 33 с.
5. Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста: Методическое пособие / Н.Б. Крылова – М.: Высшая школа, 1990. – 142 с.
6. Максимчук Ю.В. Естетичне виховання студентської молоді у процесі клубної роботи: [методичний посібник] / Юлія Володимирівна Максимчук. – Херсон, Айлант, 2003. – 32 с.
7. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания: Кн. для учителя / Б.М. Неменский. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1987. – 255 с.
8. Падалка Г.М. Естетична культура майбутніх вчителів та умови її формування / Падалка Г.М. – Вища і середня педагогічна освіта. – К., 1991. – Вип. 15. – С.56-61.
9. Педагогические основы формирования эстетического отношения к искусству: [Книга для учителя / под ред. В.Г. Бутенко]. – М.: АПН СССР, 1990. – С. 141.
10. Шевченко Г.П. Естетизація навчального процесу у вищій школі / Шевченко Г.П. – Слов'янськ: ІЗМН-СДПІ, 1998. – С. 3 – 6. – (Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.- метод. зб. вип. IV / за ред. Легенького Г.І., Сипченка В.І.).
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
184-189
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ