ДО ПИТАННЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА СПОСОБІВ ПОДОЛАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ТРУДНОЩІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ СЛУХОВОМУ СПРИЙМАННІ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗМІ

  • С.А. Логвіна
Ключові слова: повідомлення ЗМІ, текст новин, проблеми аудіювання, лексичні труднощі, фонетичні труднощі, відео сюжети новин, омоніми, омофони, пароніми, темп мовлення, логічний наголос, паузація

Анотація

У статті обґрунтована доцільність виділення лексичних труднощів, які виникають при слуховому сприйманні повідомлень ЗМІ, також на засаді аналізу загальноприйнятих способів їх подолання, запропонована їх удосконалена методика розв’язання означеної проблеми. У ній врахована специфіка відеосюжетів новин, в яких у великій кількості зустрічається експресивна лексика

Посилання

1. Зимняя И.А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – № 11. – 2005.
2. Креленштейн Н.С. Вероятностное прогнозирование речи и обучение чтению на иностранном языке // В кн.: Лингвометодические основы преподавания иностранных языков / Креленштейн Н.С. – М., 1979.
3. Мартинова Р. Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов: [моногр.] / Раїса Юріївна Мартинова. – К.: Вища шк., 2004. – 454 с.: іл.
4. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: [навч. посіб.] / Олег Борисович Тарнопольський. – К.: Інкос, 2006. – 248 с.
5. Цвик В. Л. Телевизионные новости России [Текст]: учебное пособие / В. Л. Цвик, Я. В. Назарова. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 173 с
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
189-193
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ