ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВВОЛЕЙБОЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

  • Д.І. Цись
Ключові слова: волейбол, студенти, фізичне виховання, здоров’я

Анотація

У статті звернуто увагу на необхідність покращення системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Відзначено погіршення стану здоров’я та фізичної підготовленості студентської молоді за період навчання. Впроваджено в навчальний процес із фізичного виховання авторську програму,
яка полягає у використанні засобів волейболу. Встановлено, що використання розробленої програми сприяє статистично достовірному (р<0,05) збільшенню результативності виконання передач м’яча двома руками зверху (на 3,29 рази), передач м’яча двома руками знизу (на 2,82 рази), верхньої прямої подачі (на 0,89 рази) і прямого нападаючого удару (на 0,58 рази).

Посилання

1. Григорьєв В.И. Фитнес-культура студентов: теория и практика : [учеб. пособ.] / В.И. Григорьев,Д.Н. Давиденко, С.В. Малинина. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 228 с.
2. Криводуд Т.Є. До вивчення рівня фізичної підготовленості студентів першого курсу денного відділення СумДПУ ім. А.С. Макаренка за результатами
контрольних нормативів / Т.Є. Криводуд, Н.А. Кулик, Н.Д. Шошура // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2010. – № 4. – С. 22.
3. Мусхаріна Ю.Ю. Волейбол та емоційне здоров’я студентів педагогічного університету // Ю.Ю. Мусхаріна, С.О. Чернобай // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 7. – С. 34–38.
4. Пилипей Л.П. Оптимальний руховий режим при проектуванні ППФП студентів вузів економічного профілю / Л.П. Пилипе, В.В. Остапенко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2007. – № 12. – С. 28.
5. Пильненький В.В. Методичні основи підвищення фізичної підготовленості і фізичного здоров’я студентів методом оздоровчого тренування / В.В. Пильненький, В.А. Леонова. – Миколаїв : Деловая информация, 2004. – 91 с.
6. Салук І.А. Індивідуалізація фізичного виховання студентів з різним рівнем здоров’я :автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання» / І.А. Салук. – К., 2010. – 20 с.
7. Теория и методика физического воспитания : в 2 т. / под ред. Т.Ю. Круцевич. – К. : Олимп. лит-ра, 2003. – Т. 2. – 392 с.
8. Stojanović T. The effects of recreational activities with volleyball and swimming contents on the anthropometric characteristics and functional abilities of students /
T. Stojanović, M. Nikolić, J. Milenkoski // Acta Gymnica. – 2009. – Vol. 36 (3). – P. 43–53.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
131-135
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ