ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ПІДЛІТКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Т.Ю. Атрошенко
Ключові слова: соціальний досвід, соціальне середовище, основна школа, ціннісні орієнтації

Анотація

У статті розглядаються питання формування соціального досвіду учнів основної школи. Уточнено зміст поняття «соціальний досвід», визначено особливості взаємодії особистості з оточуючим світом, проаналізовано питання формування соціального досвіду учнів у законодавстві України. Підтверджено положення щодо визначальної ролі школи як у пізнавальному, так і в соціальному розвитку дитини, залученні її до загальнолюдських цінностей

Посилання

1. Алфімов Д.В. Соціальний досвід учнів – запорука успішного виховання лідерських якостей школярів / Д.В. Алфімов // Соціальна педагогіка: теорія та
практика. – 2011. – № 2. – С. 11–23.
2. Архипова С. Розвиток соціального досвіду особистості в умовах школи / С. Архипова, О. Архипов // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. –
№ 1. – С. 4–8.
3. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : [навч. посіб.] / О.В. Безпалько. – К. : Центр учб. літ-ри, 2009. – 208 с.
4. Голованова Н.Ф. Общая педагогика : [учеб. пособ. для вузов] / Н.Ф. Голованова. – СПб. : Речь, 2005. – 317 с.
5. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К. – Сімферополь : Універсум, 2012. – 536 с.
6. Про загальну середню освіту : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14.
7. Ильин В.В. Аксиология / В.В. Ильин. – М. : Изд-во МГУ, 2005. – 216 с.
8. Канішевська Л.В. Організація соціально-культурної діяльності старшокласників шкіл-інтернатів з формування соціального досвіду / Л.В. Канішевська //
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді / Ін-т проблем виховання АПН України. – Кіровоград : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2010. – Вип. 14. –
Кн. І. – С. 116–124.
9. Кривенко І.О. Збагачення соціального досвіду як засіб становлення загально-пізнавального розвитку та соціальної компетентності дошкільнят / І.О. Кривенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psyhologdcpp.in.ua/instrumentariy/files/file24.doc.
10. Локк Дж. Сочинения : в 3-х т. Т.1. Опыт о человеческом разумении / Дж. Локк. – М. : Мысль, 1985. – 621 с.
11. Марчук Г.В. Формування соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку в процесі соціалізації / Г.В. Марчук [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/ pspo/2010_29_1/ Marchuk.pdf.
12. Москаленко В. Проблема виховання в контексті соціалізації особистості / В. Москаленко // Соціальна психологія. – 2005. – № 2. – С. 3–17.
13. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Книга класного керівника / упоряд. С.В. Кириленко, Н.І. Косарєва. – Харків : Торсінг плюс, 2005. – С. 288–327.
14. Ребенок как объект и субъект социализации. Социальный опыт ребенка как основа его социализации [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://studopedia.ru/3_50356_rebenok-kak-ob-ekt-i-subekt-sotsializatsii-sotsialniy-opit-rebenka-kak-osnova-egosotsializatsii.html.
15. Сандалова Ю.В. Ценность опыта социальных отношений в социализации студентов / Ю.В. Сандалова // Современные проблемы науки и образования. –
2014. – № 6. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://science-education.ru/ru/article/view?id=15385.
16. Сафронова Л.Б. Визначення стану сформованості соціального досвіду підлітків у процесі позашкільної діяльності / Л.Б. Сафронова // Теоретико-методичні
проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2015. – Вип. 19. – Кн. 2. – С. 214–223.
17. Шакурова М.В. Социальное воспитание в школе : [учеб. пособ.] / М.В. Шакурова ; под ред. А.В. Мудрика. – М. : Академия, 2004. – 272 с.
18. Sztompka P. Socjologia. Analiza społeczeństwa / P. Sztompka. – Kraków : Znak. – 2012. – 485 s.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
8-12
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ