СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

  • О.П. Запорожець
Ключові слова: соціальна складова освітнього середовища, короткочасна пам’ять, увага, молодші школярі

Анотація

У статті визначені психофізіологічні аспекти соціальної складової освітнього середовища.

Посилання

1. Антонова И.П. Особенности развития памяти у детей 6-7 лет в процессе обучения // Вопросы психол. – 1985. – № 5. – С.151-158.
2. Антропова М.В., Козлов В.И. Методические рекомендации по физиолого-гигиеническому изучению учебной нагрузки учащихся. – М., 1984. – 67 с.
3. Атаманчук П.С. Прогнозування фізичної освіти в умовах особистісно орієнтовного навчання / П.С.Атаманчук // Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії: збірник наукових праць. – Кам’янецьПодільський: Кам’янець Подільський державний університет, інформаційно-виконавчий відділ, 2003. – Випуск IX. – С. 11-13.
4. Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та Етехнологій навчання / В.Ю.Биков // Розвиток педагогічної та психологічної наук в Україні 1992-2002: збірник наук. праць до 10-річчя АПН України. – Харків: ОВС, 2002. – Ч. 2. – С. 182-193.
5. Кирпичев В.И. Физиология и гигиена младшего школьника: Пособие для учителя. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 144 с.
6. Кух А.М. Умови функціонування освітнього середовища / А.М.Кух // Наукові записки: збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова/ уклад.: П.В.Дмитренко, Л.Л.Макаренко, В.Д.Сиротюк. – К.: НПУ, 2003. – Випуск LIII(53). – С. 171-178.
7. Лукьяненко Г.Ф. Память и скорость реакций у детей 7-9 лет // Физиол. журн. – 1981. – 27, № 4. – С.552-554.
8. Макаренко Н.В. Теоретические основы и методики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов. – К.: Cент-Жак, 1996. – 336 с.
9. Ржецкий Н.Н. Лекции по педагогике: фундаментальные основы / Н.Н.Ржецкий – К.: ЧП “ДАН”, 2001. – Ч. 1. – 40 с.
10. Ржецкий Н.Н. Лекции по педагогике: фундаментальные основы / Н.Н.Ржецкий – К.: ЧП “ДАН”, 2002. – Ч. 2. – 40 с.
11. Римарева И.И. Человек в структуре образовательного пространства / И.И.Римарева // Психология и соционика межличностних отношений. – 2003. – № 1. – С. 39-43.
12. Степанюк А.В. Освітнє середовище підготовки майбутніх учителів біології як методична проблема / А.В.Степанюк // Освітнє середовище як методична проблема. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – С. 70-71.
13. Фарбер Д.А., Корниенко И.А., Сонькин В.Д. Физиология школьника. – М., 1990. – 64 с.
14. Шамова Т.И. Активизация учения школьников / Т.И.Шамова. – М.: Педагогика, 1982. – 208 с.
15. Шарко В.Д. Методична підготовка вчителя фізики в умовах неперервної освіти: монографія / В.Д.Шарко. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 400 с.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
385-389
Розділ
РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА