ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНИХ ВЗАЄМОСТОСУНКІВ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  • В.Б. Деленко
Ключові слова: толерантність, діти дошкільного віку, педагогічні умови виховання, толерантне середовище, толерантні взаємостосунки, методи виховання

Анотація

У статті автор висвітлює проблему реформування дошкільної освіти, аргументує необхідність виховання толерантності як одного з важливих аспектів становлення особистості у рамках гуманізації освіти. Визначено педагогічні умови ефективного виховання толерантних взаємостосунків у дітей
дошкільного віку та окреслено низку завдань для реалізації основної проблеми.

Посилання

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 1999. – № 1. – С. 6. – 23 с.
2. Енциклопедія освіти / головний ред. В.Г. Кремінь ; АПН України – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
3. Про освіту : Закон України (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 34, ст. 451.
4. Носов В.І. Проблеми гуманізації дошкільного виховання / В.І. Носов // Педагогіка і психологія. – 2000. – №1. – С. 77–81.
5. Побірченко Н.С. Невичерпне джерело народної мудрості / Н.С. Побірченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. М.Т. Мартинюк ; ред. кол.: В.Г. Кузь, Н.С. Побірченко, О.М. Коберник. – Умань : Софія, 2008. – Ч. 5. – С. 146-155.
6. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : [навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т.І. Поніманська. – К. : Академвидав, 2006. – 456 с.
7. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція) : у 2 ч. / О.П. Аксьонова, А.М. Аніщук, Л.В. Артемова ; наук. керівник О.Л. Кононко. – Ч.ІІ. Від трьох до шести (семи) років. – Київ : МЦФЕР – Україна, 2014. – 452 с.
8. Рогальська І.П. Теоретико-методичні засади соціалізації особистості в дошкільному дитинстві : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня докт.
пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / І.П. Рогальська. – Луганськ, 2009. – 20 с.
9. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори : в 2 кн. / С. Ф. Русова. – К.: Освіта, 1996. – Кн. 1. – 304 с.
10. Сухомлинський В.О. Духовний світ школяра / В.О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. – К. : Рад. школа, 1976. – Т. 1. – С. 207-400
11. Сухомлинський В.О. Сердце отдаю детям / В.О. Сухомлинский // Вибрані твори : в 5 т. – К. : Рад. школа, 1980. – Т. 3. – С. 5–279.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
13-17
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ