КАТЕГОРІЯ «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ» В ҐЕНЕЗІ ЦІЛЕПОКЛАДАНЬ І РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • Д.О. Бірюк
Ключові слова: педагогічні умови, навчально-виховний процес, фахова педагогічна освіта, освітній менеджмент, педагогічний ВНЗ

Анотація

У статті розглядається існуюча в науковому обігу систематизація педагогічних умов за характеристиками їх змістового наповнення, що відбивають спрямування підходу до педагогічного процесу як об’єкта дослідження. Аналізуються актуальні підходи до класифікації педагогічних умов через характеристики змісту, форм і методів навчально-виховного процесу. Обґрунтовуються чинники вибору параметрів застосування категорії педагогічних умов як методологічного засобу обґрунтування перспективних спрямувань реалізації професійної підготовки майбутнього вчителя засобами освітнього менеджменту.

Посилання

1. Адаменко О. Розвиток педагогічної науки в Україні в другій половині ХХ століття : дис. … докт. пед. наук: 13.00.01 / О. Адаменко. – Луганськ, 2006. – 613 с.
2. Ашеров А. Методи й моделі оцінки педагогічного впливу на розвиток пізнавальної самостійності студентів / А. Ашеров, В. Логвіненко. – Х. : УІПА, 2005. – 164 с.
3. Бабанский Ю. Комплексный подход к воспитанию учащихся (в вопросах и ответах) / Ю. Бабанский, Г. Победоносцев. – К.: Рад. шк., 1985. – 256 с.
4. Галкина О. Роль и место понятия «организационно-педагогические условия» в терминологическом аппарате педагогической науки : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / О. Галкина. – Самара, 2009. – 187 с.
5. Зверева М. О понятии «дидактические условия» / М. Зверева // Новые исследования в педагогических науках. – М. : Педагогика. – 1987. – № 1. – С. 29–32.
6. Коротов В. Общая методика учебно-воспитательного процесса: учеб. пособие для слушателей ФПК, директоров школ и студентов пединститутов / В. Коротов. – М. : Просвещение, 1983. – 224 с.
7. Литвин А. Методологічні засади поняття «педагогічні умови» / А. Литвин, О. Мацейко // Педагогіка й психологія професійної освіти. – 2013. – № 5. – С. 9–29.
8. Манько В. Дидактичні умови формування у студентів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін / В. Манько // Соціалізація особистості: зб. наук. пр. Національного педагогічного ун-ту ім. М. Драгоманова. – К. : Логос, 2000. – Вип. 2. – С. 153–161.
9. Макаренко А. Педагогика индивидуального действия: в 7-и т. / А. Макаренко. – М. : Изд.-во АПН РСФСР, 1951. – Т. 5. – С. 160–186.
10. Методологічні засади педагогічного дослідження : [монографія] / авт. кол.: Є. Хриков, О. Адаменко, В. Курило та ін.; за заг. ред. В. Курила, Є. Хрикова. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 248 с.
11. Моделирование педагогических ситуаций: Проблемы повышения качества и эффективности общепедагогической подготовки учителя / Под ред. Ю. Кулютина и Г. Сухобской. – М. : Педагогика, 1981. – 120 с.
12. Пєхота О. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій : [навч. посібник] / О. Пєхота та інші. – К. : В-во А.С.К., 2003. – 240 с.
13. Прокоп І. Історико-педагогічний аналіз мети виховання в радянській школі 1969–1980-х рр. / І. Прокоп [Електронний ресурс]. – Режим доступу : arr.chnu.edu.ua/.../Мета%20виховання%20у%20радянській%20школі.
14. Профессиональная ориентация молодежи / Под ред. К. Платонова. – М., Высшая школа, 1978. – 271 с.
15. Професійна підготовка соціального педагога: теоретико-практичний контекст : [монографія] / [авт. кол. Величко О., Гуренко О., Захарова Н. та ін. ; за заг. ред. О. Гуренко ; наук. ред. В. Котляр]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 331 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
7-11
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ