ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНТНІСНО-ЦЕНТРИЧНО- ГО НАВЧАННЯ У ЛІНГВОДИДАКТИКУ УКРАЇНИ

  • Л.Ю. Лічман
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенція/ компетентність, генезис, історія, імплементація

Анотація

У даній роботі визначено низку питань, що стосуються рецепції зарубіжного досвіду впровадження компетентнісно-утворювальних стратегій мовного навчання. Проаналізовано деякі позитивні та окремі негативні аспекти освоєння компетентнісного підходу у вищій школі України. Репрезентовано шляхи оптимальної імплементації компетентнісно-орієнтованої мовної підготовки. Намічено перспективи вдосконалення інноваційного освітнього підходу.

Посилання

1. White R.W. Motivation reconsidered: The concept of competence // Psychological Review. – Vol. 66 (5). – Sep. 1959. – P. 297–333.
2. Halfdan Farstad. Competencies for Life: Some Implications for Education. // UNESCO 47th International Conference on Education Quality Education For All Young People: Challenges, Trends and Priorities, Geneva, 8–11 September 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Organisation/Workshops/Background%20at-3%20ENG.pdf.
3. Spector, J. Michael, de la Teja, Ileana. Competencies for Online Teaching. ERIC Digest [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED456841.pdf.
4. Овчарук О. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.
5. Кривоносова В. Професійна (управлінська) компетентність керівника вищого навчального закладу як складова якісного управління вищим навчальним закладом / В. Кривоносова // Науковий вісник Донбасу. – 2011. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_3_18.
6. Демченко В. Психолого-педагогічні особливості професійної компетентності педагогічних кадрів, що працюють з обдарованими учнями, та організаційно-методичні засади її формування засобами методичної роботи / В. Демченко // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 2. – С. 41–44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_2_13.
7. Хоружа Л. Компетентнісний підхід в освіті: ретроспективний погляд на розвиток ідеї / Л. Хоружа // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Збірник наукових праць. – К.: КМПУ імені Б. Грінченка, 2007. – С. 178–183.
8. Chomsky N. Syntactic Structures. – The Hague: Mouton, 1957 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ewan.website/egg course 1/readings/syntactic_structures.pdf.
9. Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax / Noam Chomsky. – Cambridge, Massachusetts: M. I. T Press, 1965. – 261 p.
10. Машкова І. Компетентнісно орієнтований підхід – складова педагогічної майстерності сучасного викладача ВНЗ // Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади та практика реалізації. Матеріали методологічного семінару 3 квітня 2014 р., м. Київ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pedmaster.ucoz.ua/ii_tom.pdf#page=38.
11. Пометун О. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.
12. Бібік Н. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
23-27
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ