КУЛЬТ ОСОБИ Ю. ПІЛСУДСЬКОГО ЯК ЕЛЕМЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ У ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ

  • О.Ю. Топоренко
Ключові слова: культ особи, санація, система освіти, навчальні програми, виховання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню формування і розвитку культу маршала Польщі Юзефа Пілсудського як частини офіційної освітньої та молодіжної політики у міжвоєнній польській державі (1920–1939 рр.). Детально охарактеризовані підходи керівництва системи освіти ІІ Речі Посполитої до особи лідера санації, а також формуванню його культу у польській школі, зокрема на території окупованої Західної України. Особливо підкреслюється роль та місце, які займала особа маршала в ідеології провідних
молодіжних об’єднань та організацій, освітніх закладів. У статті використовуються архівні матеріали, праці польських освітніх ідеологів та політиків першої половини ХХ ст.

Посилання

1. Cichoracki, P. Legenda i polityka. Ksztaltowanie się wizerunku marszałka Józefa Pilsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939 / P. Cichoracki. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005. – 412 s.
2. Czerwiński, S. Przemówienie na posiedzeniu Sejmu w dn. 10 lutego 1931 r. // O nowy ideał wychowawczy szkoły polskiej / S. Czerwiński. – Warszawa, 1934. – S. 73–85.
3. Program dla grup wiekowo-wyszkoleniowych w oddziałach i pododdziałach Związku Strzeleckiego w zakresie wychowania obywatelskiego. – Brześć nad Bugiem, 1937. – 45 s.
4. Składanowski, H. «Od uwielbienia do negacji» – Józef Pilsudski w podrecznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w II RP i okresie stalinowskim PRL / H. Składanowski // Wiadomości historyczne. – 2006. – № 5. – S. 30–38.
5. Skwarczyński, A.Myśl wychowawcza Piłsudskiego / A. Skwarczyński // Zrab. – 1930. – T. 13. – S. 9–14.
6. Sprawozdanie Poleskiego Wojewodzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej za rok 1931–1932. – Breześć nad Bugiem, 1933. – 16 s.
7. Wywial, P. Związek Strzelecki w tworzeniu bezpieczenstwa narodowego Polski. Tradycja i wyzwania XXI wieku / Р. Wywial. – Lodz, 2009. – 128 s.
8. Баран З. [Рец. на кн.] Cichoracki P. Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomóści zbiorowej spoęczeństwa polskiego w latach 1918–1939 / Piotr Cichoracki. – Kraków, 2005. – 412 s. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2014. – Вип. 50. – с. 549–570.
9. Державний архів Тернопільської області. – Тернопіль, ф. 292, оп. 1– спр. 38 – арк.1.
10. Мороз В. Пілсудський і Тернопіль: пам'ятник з конем / В. Мороз // 20 хвилин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://te.20minut.ua/Podorozhi/pilsudskiyi-ternopil pam039yatnik-z-konem-foto-10181325.html.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
32-35
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ