КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ УМІНЬ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ

  • О.В. Патієвич
Ключові слова: академічне писемне мовлення, студенти магістратури, критерії оцінки, уміння, мовленнєва компетентність у письмі

Анотація

Статтю присвячено визначенню і деталізації критеріїв та норм оцінювання рівня сформованості іншомовної мовленнєвої компетентності в стилістично унормованому науковому писемному мовленні студентів магістратури природничих спеціальностей. Визначено чотири рівні володіння академічним писемним мовленням відповідно до реалізації завдань, а саме написання студентами оглядової та екс- периментальної статей із дотриманням всіх лінгвостилістичних і структурних вимог та з перспективою
їх виходу в реальний міжнародний англомовний науковий простір.

Посилання

1. Беженар І. Методика навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення з використанням мовного портфеля : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання» / І. Беженар. – Запоріжжя, 2012. – 342 с.
2. Васильєва Е. Навчання студентів мовних спеціальностей написання наукового проблемно-тематичного повідомлення англійською мовою : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання» / Е. Васильєва. – К., 2005. – 164 с.
3. Задорожна І. Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з практичної мовної підготовки : [монографія] / І. Задорожна. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2011. – 414 с.
4. Каменєва Т. Методика навчання майбутніх менеджерів ділового писемного спілкування англійською мовою з використанням електронного підручника : автореф. дис. …
канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» / Т. Каменєва. – К., 2010. – 15 с.
5. Корж Т. Навчання студентів вищих технічних навчальних закладів анотування англійських професійно орієнтованих текстів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання» / Т. Корж. – Севастополь, 2008. – 24 с.
6. Курило Л. Контроль та оцінювання професійно орієнтованого наукового писемного мовлення майбутніх викладачів англійської мови // Іноземні мови. – 2013. – № 4 – С. 29–34.
7. Свиридюк В. Методика навчання німецького писемного мовлення студентів-заочників вищих мовних навчальних закладів на основі використання дистанційного курсу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання» / В. Свиридюк. – К., 2007. – 194 с.
8. Hamp-Lyons L. Study Writing: A course in writing skills for academic purposes (second edition) / Liz HampLyons, Ben Heasley. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – 214 p.
9. Rogers L. Writing Skills / Louis Rogers. – Surrey : DELTA Publishing, 2011. – 120 p.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
67-72
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ