МЕТОДИЧНА АВТЕНТИЧНІСТЬ У НАВЧАННІ ПЕРЕКЛАДУ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • Н.М. Гаврилюк
  • Е.О. Манжос
Ключові слова: вища школа, автентичний текст, види перекладу, вимоги до знань та вмінь, функції читання автентичних текстів, економічна спеціальність

Анотація

У статті аналізуються проблеми, пов’язані з навчанням студентів економічних спеціальностей читанню автентичних текстів. Визначається місце перекладу в процесі навчання читанню та розумінню фахової літератури, проаналізовано етапи навчання та окреслено види перекладу, які застосовуються при навчанні розумінню автентичної літератури. Вказано типи економічних текстів, які доцільно використовувати. Конкретизовано вимоги до студентів щодо рівня володіння знаннями та вміннями в ознайомлювальному, переглядовому й вивчаючому читанні. Виділено функції читання автентичних текстів. Проаналізовано вправи та завдання, які сприяють реалізації навчання читанню автентичних текстів.

Посилання

1. Григоров В.Б. Как работать с научной статьей : [пособ. по англ. яз.] / В.Б. Григоров. – М. : Высшая школа, 1991. – 202 с.
2. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / А.Д. Швейцер. – М. : Наука, 1988. – 214 с.
3. Єременко І.І. Автентичні тексти як ефективний засіб формування іншомовної особистості студента [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua/Єременко_І.І._Автентичні_тексти_як_ ефективний_засіб_формування_іншомовної_особистості_студента.
4. Акулова О.О. Типологические характеристики англоязычных учебных экономических текстов : автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / О.О. Акулова. – СПб., 2008. – 22 с.
5. Кажан Ю.М. Методика формування в майбутніх учителів рецептивної лексичної компетенції в процесі навчання німецької мови на базі англійської : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю.М. Кажан. – К., 2012. – 360 с.
6. Спіркіна О.О. Особистісно-орієнтований підхід до навчання читанню технічних текстів за спеціальністю іноземною мовою в вищих навчальних закладах / О.О. Спіркіна // Наук.вісник Черкаськ. універ. – 2002. – № 119. – С. 117–122. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N119/N119p117-122.pdf.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
82-86
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ