ПОЕТАПНЕ ВИКОНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ДІЙ – УМОВА ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  • Н.В. Лобач
Ключові слова: інформаційно-аналітична компетентність, педагогічні умови, інформаційно-пошукової діяльності, аналітико-синтетична обробка інформації, алгоритмічність дій

Анотація

У статті розглядається поняття «інформаційно-аналітична компетентність майбутніх лікарів», ви- значено поняття «педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності», конкре- тизовані й обґрунтовані основні дії, необхідні для повноцінного виконання інформаційно-аналітичної діяльності. Установлено, що успішному формуванню інформаційно-аналітичної компетентності спри- яє поетапне виконання дій пошуку, аналітико-синтетичної обробки інформації та її представлення від
алгоритмічної до застосування у нестандартних ситуаціях.

Посилання

1. Андрухив Л. Формирование у будущих экономистов умения работать с информацией : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального
образования» / Л. Андрухив ; Астрахан. гос. ун-т . – Ставрополь, 2008. – 179 с.
2. Калмыкова З. Продуктивное мышление как основа обучаемости / З. Калмыкова. – М. : Педагогика, 1981. – 200 с.
3. Карпенко Є. Педагогічні умови формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Є. Карпенко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2014. – 20 с.
4. Кошова О. Особливості формування інформаційно-аналітичних умінь студентів економічних спеціальностей ВНЗ в контексті підвищення їх конкурентоспроможності / О. Кошова // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурс. і природокорист. України. – Серія : Педагогіка. Психологія. Філософія. – К., 2012. – Вип. 175. – Ч. 2. – С. 198–208.
5. Лернер И. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории / И. Лернер. – М. : Просвещение, 1982. – 191 с.
6. Лобач Н. Педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх лікарів у освітньому середовищі вищого медичного навчального закладу / Н. Лобач // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Вип. 141. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Ч. 1. – С. 124–128.
7. Седова И. Формирование основ информационно-аналитической культуры бакалавров экономики в вузе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / И. Седова ; Рос. гос. соц. ун-т. – М., 2012. – 195 с.
8. Трофименко А. Развитие информационно-аналитической компетенции студентов в ВУЗе: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / А. Трофименко ; Южно-Уральский гос. ун-т. – Челябинск, 2012. – 24 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
102-106
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ