ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  • Н.І. Мельник
Ключові слова: професійна компетентність, вихователі дошкільних навчальних закладів, професійна підготовка, структура професійної компетентності вихователів

Анотація

У статті представлено аналіз особливостей професійної підготовки вихователів дошкільних на- вчальних закладів із метою формування у них професійної компетентності. Автором представлено ґрунтовний аналіз сучасних підходів вітчизняних учених та дослідників до визначення феномену «про- фесійна компетентність» та «професійна компетентність вихователів дошкільних навчальних закла- дів». Проаналізовано структури професійної компетентності вихователя, запропоновані українськими
науковцями, представлено їхнє бачення та підходи до проблеми визначення компонентів досліджува- ного педагогічного явища.

Посилання

1. Аронова Р.С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільного виховання у педагогічних коледжах / Р.С. Аронова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 37. – С. 74–82. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_37_11.
2. Бєлєнька Г.В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання: [монографія] / Г.В. Бєлєнька. – К.: Світич, 2006. – 304 с.
3. Бєлєнька Г.В. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу : [моногр.] / Г.В. Бєлєнька. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 332 с.
4. Біляковська О.О. Професійна компетентність учителя як складова ефективної педагогічної діяльності / О.О. Біляковська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – С. 229–234 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdpu/2011_7/7/37.pdf.
5. Болюбаш Н.М. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх економістів / Н.М. Болюбаш // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 99. – Т. 112. Педагогіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2009. – С. 88–95.
6. Дружилов С.А. Профессиональная компетентность и профессионализм педагога: психологический подход. // Сибирь. Философия. Образование. – Научно-публицистический альманах. – Вып. 8. – СО РАО, ИПК. Новокузнецк, 2005– С. 26–44.
7. Зязюн І.А. Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти / І.А.Зязюн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : eprints.zu.edu.ua/853/1/05ziasno.pdf.
8. Исаева И.Е. Педагогическая культура преподавателя как условие и показатель качества образовательного процесса в высшей школе (Сравнительный анализ отечественного и мирового образовательного процесса) / И.Е. Исаева. – Ростов-н/Д : Росл. гос. ун-т путей сообщения, 2003. – 312 с.
9. Іванова С.В. Функціональний підхід до визначення професійної компетентності вчителя біології та організація її вдосконалення в закладі післядипломної освіти / С.В. Іванова // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2008. – Вип. 42. – С. 106–110.
10. Карпова Л.Г. Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. Карпова ; Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 2004. – 27 с.
11. Кідіна Л.М. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики {Текст} : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л.М. Кідіна ; Респ. вищ. навч. закл. «Крим. гуманіт. ун-т» (м. Ялта). – Ялта, 2012. – 20 с.
12. Кузь В.Г. Вища школа і система компетенцій педагога / В.Г. Кузь // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : матеріали методологічного семінару. – К. : Педагогічна думка, 2009. – С. 282–288.
13. Кузьмина Н.В. Педагогическое мастерство учителя как фактор развития способностей учащихся. // Вопросы психологии. – 1984.– № 1. – С.20–26.
14. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н.В. Кузьмина. – М., 1990. – 105 с.
15. Кузьмінський А.І., Омельяненко В.Л. Педагогіка: підручник. – 2-ге вид. Перероб. і доп. – К.: Знание – Пресс, 2004. – 445 с.
16. Литвинова Н.В. Поняття «компетенція» і «компетентність» у працях сучасних педагогів / Н.В. Литвинова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gnpu.-edu.ua/files/VIDANNIY/Visnik_19/V19_102_106.pdf.
17. Маковецька Н.В. Підвищення професійної компетентності як умова професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc.../Makov.pdf.
18. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М. : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 308 с.
19. Методологічні засади педагогічного дослідження: монографія / авт. кол. : Є.М. Хриков, О.В. Адаменко, В.С. Курило та ін. ; за заг . ред. В.С. Курила, Є.М. Хрикова ; ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 248 с.
20. Науково-методичне забезпечення й упровадження Болонських ініціатив у процес підготовки професійно компетентних фахівців на психолого-педагогічному факультеті: Науково-методичний посібник [Божко Г.І, Гавриш Н., Глоба О., Кратінов М., Сущенко О. та ін.]; за заг. ред. Г.І. Божко. – Луганськ: Альма-Матер, 2005. – 266 с.
21. Олійник М.І. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / М.І. Олійник ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 475 с.
22. Павлютенков Е.М., Крыжко В.В. Рабочая книга руководителя школы. Ч. 3: Методическая работа в школе: организация и управление. – Запорожье, 1994. – 105 с.
23. Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів : Наказ МОН № 665 від 01.06.13 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/other/37302.
24. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социально педагогическая психология. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000. – 416 с. (серия «Мастера психологии»).
25. Сластёнин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика. – М.: Школа-Пресс, 1997. – 512 с.
26. Чекан О.І. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку засобами комп'ютерних технологій {Текст} : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» / О.І. Чекан ; Держ. закл. «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського». – Одеса, 2014. – 21 с.
27. Шапаренко Х.А. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів на засадах акмеологічного підходу: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Х.А. Шапаренко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2008. – 20 с.
28. Ярославцева М. Структурні компоненти професійної самореалізації майбутнього фахівця з дошкільної освіти / М. Ярославцева // Людинознавчі студії. – Вип. 29. – С. 229–239 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ddpu.drohobych.net/pedagogics/.../29.../26.pdf.
29. Dawson, P. «Beyond a Definition: Toward a Framework for Designing and Specifying Mentoring Models». – Educational Researcher. 43 (3) : P.137–145.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
107-115
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ