СЕКЦІЙНА РОБОТА ЯК ОДНА З ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  • Н.А. Олійник
Ключові слова: заняття, секційна, форма, позитивна мотивація, оптимізація, навчальна робота

Анотація

У статті розглянуто питання оптимізації фізичного виховання студентів ВНЗ в контексті організації занять за вибором: видах спорту, рухової активності оздоровчої спрямованості. Відзначені переваги секційної форми: підвищення інтересу з боку студентів; формування спеціальних навчальних програм, відповідної матеріальної бази і висококваліфікованих кадрів.

Посилання

1. Акишин Б. Опыт организации спортивно-ориентированного физического воспитания в вузе / Б. Акишин // Культура физическая и здоровье. – 2008. – № 4. – С. 17–18.
2. Головченко Г. Формирование личности специалиста средствами физического воспитания: учеб. пособие / Г. Головченко, Т. Бондаренко – Харьков, ИВМО «ХК», 2001. – 156 с.
3. Єрмаков С. Перспективи розвитку навчальної дисципліни «фізичне виховання» у вищих навчальних закладах України /С. Єрмаков, І. Кривенцова // Педагогіка та психологія. Зб. наук. праць – Харків, 2015. – Вип. 47. – С.117–124.
4. Костюкевич В. Основи науково-дослідницької роботи магістрів та аспірантів у вищих навчальних закладах: навчальний посібник / В. Костюкевич, В. Воронова, О. Шинкарук, О. Борисова; за заг. ред. В. Костюкевича. – Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД», 2016. – 554 с.
5. Мунтян В. Физическое воспитание в вузе – инвестиции в здоровье будущих специалистов / В. Мунтян // Зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні». – Харків, НТУ «ХПІ», 2010. – С. 32–35.
6. Навчальна програма з фізичного виховання для вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації : затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.11.2003 р. № 757 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua.
7. Попрошаєв О. Порівняльний аналіз соматичного здоров’я студентів 1 курсів з 2007–2010 рр. / О. Попрошаєв, С. Зінченко, О. Чумаков // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 4. – С. 115–119.
8. Темченко В. Секционная форма организации физического воспитания студентов / В. Темченко, Р. Сиренко //Физическое воспитание студентов. – 2010. – № 3. – С. 99–101.
9. Физическая культура студента: учебник / под ред. В. Ильича. – М.: Гардарики, 2005. – 448 с.
10. Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (методичні поради) / Уклад.: О. Попрошаєв, Л. Луценко, Г. Приходько та ін. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. – 64 с.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
116-120
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ