РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

  • Н.М. Стеценко
  • Т.Г. Чикалова
Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна компетентність, майбутні менеджери освіти, самостійна робота, самоосвітня діяльність майбутніх управлінців

Анотація

У статті розкрито роль, наведено характеристики та визначено основні форми самостійної роботи студентів як важливої умови формування професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти. Зосереджено увагу на етапах організації самостійної роботи студентів, специфіці її методичного забезпечення. Проаналізовано ефективні методи та засоби самоосвітньої діяльності майбутніх управлінців.

Посилання

1. Берека В. Фахова підготовка магістрів з менеджменту освіти: теорія і методика : [Монографія] :/ В. Берека. – Хмельницький, 2008.– 482 с.
2. Гарунов М. Самостоятельная работа студентов / М. Гарунов. – М.: Знание, 1998. – 136 с.
3. Журавська Л. Концептуальні умови управління самостійною роботою студентів у вищих навчальних закладах / Л. Журавська // Освіта і управління. – 1999. – Т. 3, № 2. – С. 105–115.
4. Пидкасистый П. Сущность самостоятельной работы студентов и психолого-дидактические основы ее классификации / П. Пидкасистый // Проблемы активизации самостоятельной работы студентов: Межвуз. сб. науч. тр. – Пермь : Пермский ун-т, 2000. – 56 с. – С. 12–15.
5. Синиченко З. Роль самостоятельной работы в подготовке специалистов / З. Синиченко // Вестник Таганрогского института управления экономики. – 2014. – № 1. –
С. 113–116.
6. Тернавська Т. Проблема активізації пізнавальної діяльності у студентів ВНЗ /Т. Тернавська // Наукові записки Києво-Могилянської академії. Серія: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2006. – Т. 59. – С. 36–41.
Опубліковано
2016-12-26
Сторінки
135-139
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ